Nyheter

Impact Architecture – kraftfullt verktyg för hållbarhet och lönsamhet i byggprojekt

Per Olsson och Alexander Landborn driver LINK Arkitekturs hållbarhetsarbete (foto: Malin Nerby)

Impact Architecture – kraftfullt verktyg för hållbarhet och lönsamhet i byggprojekt

2021-04-07

LINK Arkitektur lär av finansvärlden och tar ett strukturerat grepp på hållbar utveckling och värdeskapande i sina projekt. Med sex prioriterade områden, kopplade till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, maximerar Impact Architecture samhällsnyttan i kundernas investering.

Hållbarhet handlar inte längre om att göra mindre dåliga val, utan om att maximera det positiva utfallet. LINK Arkitektur har analyserat vilka samhällsutmaningar som de har störst möjlighet att bidra till och hur de kan tillämpas i projekt. I det arbetet har en viktig del varit att identifiera bidraget till de globala målen. LINKs hållbarhetschefer Per Olsson och Alexander Landborn leder arbetet med att rejält höja ribban för hållbarhet.

Koppling till finansvärlden

Impact Investment är en investeringsmetod som finansvärlden använder för att göra kloka investeringar utifrån både hållbarhetsmässiga och värdeskapande aspekter. Det handlar om att hitta möjligheter för att nå största möjliga positiva påverkan. Det är ett synsätt som även har legat till grund för att definiera LINK Arkitekturs hållbarhetserbjudande.

Företaget har tagit fram en modell för att utveckla projekt som både är värdeskapande och bidrar till hållbar utveckling. Målet är att realisera den potential som finns i den byggda miljön gällande social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Utöver det lyfter de konkurrenskraft och varumärkesmässiga vinster som stora värden och trycker på just helheten.

Byggbranchens förbättringar inom hållbarhet styrs av ekonomi. Om det ska vara realistiskt att nå de globala hållbarhetsmålen, måste de vara ekonomiskt eller varumärkesmässigt lönsamma. Att investera i Impact Architecture, eller effektdriven arkitektur, ska ses som en typ av Impact Investment med positiv avkastning och maximalt bidrag till att lösa samhällsutmaningarna.

– Våra hållbarhetsstrategier i projekt bygger på nyckeltal från tidigare genomförda projekt och lösningar som backas upp av forskning. På så vis kan vi ge fastighetsutvecklare mest valuta för sin investering samtidigt som vi gör det som vi är bäst på: hållbar arkitektur, säger Alexander Landborn, hållbarhetschef på LINK Arkitektur.

Holistiskt fokus ger större effekt – fokus på målet framför medlen

Av alla positiva åtgärder som kan göras, ryms inte alltid allting i ett och samma projekt. LINK Arkitekturs löfte till sina kunder är därför att stå för den professionella bedömningen, att prioritera och göra aktiva val på den komplexa hållbarhetsagendan. På det sättet får varje projekt så stor lönsamhets- och hållbarhetseffekt som möjligt.

– Inom fastighetsbranschen är det vanligt att fokusera på exempelvis klimatfrågan, men om vi arbetar med hela spektret av hållbarhet kan vi bidra positivt till flera av samhällsutmaningarna. För att maximera effekten behöver vi utgå ifrån förutsättningarna och utvärdera vilka hållbarhetsaspekter som ger störst värde i varje specifikt projekt snarare än att välja en förutbestämd lösning, säger Per Olsson, hållbarhetschef på LINK Arkitektur.

LINK Arkitekturs hållbarhetserbjudande anpassas till projektets förutsättningar. Exempelvis handlar det om att utvärdera när det lönar sig med återbruk eller om större effekt kan uppnås med återvunna råvaror. Bidrar solelsproduktion eller minskad initial klimatpåverkan bäst till att lösa klimatutmaningen? Ger gröna tak eller virke från kontinuitetsskogsbruk störst effekt på den biologiska mångfalden? Alla projekt står någon gång inför denna typ av ställningstagande och LINK Arkitektur erbjuder då rådgivning med fokus på målet, inte medlen. Det är vad de kallar effektdriven arkitektur.

För att få stor effekt handlar det också om att vägleda kunderna till smarta investeringar. Bostäder som ändå ska renoveras kan till exempel addera social hållbarhet som en parameter – en liten initial investering som snabbt lönar sig. När arbetssättet är holistiskt skapas större möjlighet för kommuner och fastighetsutvecklare att bidra till att lösa samhällsutmaningarna.

Mätbara resultat

Med Impact Architecture definieras projektets hållbarhetsfokuserade nyckeltal och mätbara mål sätts upp. Detta blir sedan styrande för såväl designprocess som för olika val och prioriteringar.

Under våren kommer LINK Arkitektur att bjuda in till en rad webbinarier som djupdyker i de olika delarna av erbjudandet.

Kontaktperson

Per Olsson
Hållbarhetschef
Mob:
+46 70 283 60 76
per.olsson@linkarkitektur.se
Alexander Landborn
Klimatsmart arkitektur, Hållbarhetschef
Mob:
+46 72 244 77 42
alexander.landborn
@linkarkitektur.se