Nyheter

Lönsamt byggande utan koldioxidutsläpp – i tidiga skeden skapas möjligheten

Alexander Landborn, LINK arkitektur, Per Thiberg, Vasakronan, moderator Karin Hammarskiold, Emma Hult, Civilutskottet samt Martin Erlandsson, IVL

Lönsamt byggande utan koldioxidutsläpp – i tidiga skeden skapas möjligheten

2019-07-11

LINK arkitektur arrangerade under Almedalsveckan ett välbesökt seminarium med rubriken ”Lönsamt byggande utan koldioxidutsläpp – går det?” Om två år införs klimatdeklarationer för nya byggnader men redan nu finns aktörer som bygger med Noll CO2.

Civilutskottets ordförande, riksdagsledamoten och miljöpartisten Emma Hult uttryckte sin glädje över att frågan lyfts på agendan:

– Det känns så bra att stå här idag och prata om det viktigaste frågan vi har framför oss. Byggsektorn står för en femtedel av all negativ klimatpåverkan. Om vi överhuvudtaget ska nå målen i Agenda 2030 krävs stora insatser.

Emma beskrev Fossilfritt Sverige som en viktig insats av många. Här går byggsektorn och flera andra branscher samman och sätter gemensamma mål.

– Politiken är enad om att vi måste tänka hållbart, att man måste peka ut en riktning. Men det är viktigt att inte detaljstyra. Dock måste vissa verktyg vara gemensamma för att arbetet ska komma igång och fungera och för att exempelvis kommunpolitiker ska förstå varför de ska göra detta.

Klimatdeklarationer införs

Januariavtalets punkt 48 beskriver minimikrav på livscykelperspektiv för nya byggnader där klimatdeklarationer är en bärande del. Dessa kommer enligt Boverkets förslag till regeringen att införas 2021. Beräkningssättet som kommer att användas i deklarationerna går redan nu att använda. Forskaren Martin Erlandsson från IVL redogjorde för beräkningsverktyget och hur livscykelanalyser kommer att bli både lättare att göra och medföra mindre kostnader för byggherren. Han menade också att arkitekten har mycket stora möjligheter att påverka klimatpåverkan i en byggnad då det är i de tidiga skedena som detta avgörs.

Tidigt exempel

Och redan nu finns aktörer som arbetar enligt samma principer och därmed lyckas bygga med sikte på en NollCO2-certifiering enligt Sweden Green Business Council. Ett sådant exempel är LINK arkitektur som tillsammans med butikskedjan Lidl kommer att realisera Sveriges första NollCO2-byggnad. En butik i Visby, där första spadtaget togs samma dag som seminariet ägde rum. Utöver att vara en NollCO2-byggnad uppförs den även till en lägre kostnad än en standardbutik. Alexander Landborn, hållbarhetsansvarig på LINK arkitektur i Stockholm berättade hur processen måste se ut för att det ska vara möjligt. Nyckeln, berättade han, är att analysera det aktuella projektet tidigt och optimera byggnaden från början. Det leder både till lägre byggkostnader och mindre miljöpåverkan.

– Centralt, för att lyckas nå en NollCO2-certifiering, är att identifiera materialens miljöpåverkan utifrån ett livscykelperspektiv. Strävan måste vara att i första hand generellt minska materialanvändningen. Därefter att återanvända material, till exempel en befintlig betongplatta och först i tredje hand välja nya klimatsmarta material.

Affärsmässighet en nödvändighet

Från fastighetsjätten Vasakronan deltog affärsutvecklingschefen Per Thiberg, som stolt kunde berätta att Vasakronan 2018 utsågs till Europas hållbaraste fastighetsbolag. Per redogjorde i övrigt för hur de arbetar med att minska miljöpåverkan, i alla led, något som de ser som en affärsmässig nödvändighet, inte minst då finansbranschen i allt högre grad värderar intressanta investeringar utifrån hur aktörerna agerar i hållbarhetsfrågan, dvs. skruvar ner pengaflödet till dem som inte sköter sig och skruvar upp till de som gör det.

Vasakronan har lagt upp sin egen färdplan mot en fossilfri verksamhet år 2030.

– Vi tycket att Sveriges nationella måldatum 2045 ligger för långt fram i tiden och lät oss istället inspireras av Malmö som är tuffare och som siktar in sig på 2030.

Kontaktperson

Petra Svensson Gleisner
Affärsutvecklings- & marknadschef
Mob:
+46 10 479 99 43
petra.svensson.gleisner
@linkarkitektur.se