ZEB Flexible Lab

ZEB Flexible Lab

På ZEB Flexible Lab i Trondheim vill man testa ny nollutsläppsteknologi i en byggnad som själv lever upp till det. Nollutsläppslaboratoriet skapades av Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet och forskningsinstitutet SINTEF i samarbete med Veidekke och LINK arkitektur.

Zero Emission Building Flexible Laboratorium (ZEB Flexible Lab) i Trondheim blir en kontorsbyggnad med högspecialiserad forskningsutrustning och undervisningslokaler där Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet (NTNU) och forskningsinstitutet SINTEF ska testa ny nollutsläppsteknologi. Byggnaden i sig blir naturligtvis också en nollutsläppsbyggnad. En dokumenterad klimatredovisning visar det totala CO2-utsläppet med motsvarande kompensation genom energiproduktionen – ett banbrytande projekt som kommer att sätta standarden för morgondagens byggnationer.

LINK arkitektur står för arkitektur, landskapsarkitektur och arbetsplatsutformning och är dessutom energirådgivare med ansvar för klimatredovisning och energikoncept både under förstudien och själva projektet. Vidare har LINK arkitektur bidragit med förslag till design av byggnadens framåtblickande ventilationsprinciper.

Klimatgasutsläpp kompenseras av energiproduktion

ZEB Flexible Lab blir ett förebildsprojekt och ”state of the art” för vad en byggnad kan prestera när det gäller låga klimatgasutsläpp. Byggnaden ska uppnå kraven för en ZEB-COM-byggnad, vilket innebär att CO2-utsläppet från produktionen, transporter, byggplatsen, uppförandet av byggnaden och driften – över en 60-årsperiod – ska kompenseras av energiproduktionen i byggnaden.

Nollutsläppslaboratoriet får ett eget energiförsörjningssystem som kopplas till det offentliga el- och fjärrvärmenätet på campus. Mätning och kontroll av energiförsörjning, lufttillförsel, belysning och solavskärmning kombinerat med antal användare av byggnaden utförs via ett eget byggnadskontrollsystem. Användning av artificiell intelligens gör det möjligt att tolka sammanhang mellan inomhuspositionerings- och inomhusklimatdata. Själva laboratoriet är utrustat med byggnadsintegrerade solcellspaneler och en värmepump som kan nyttja olika värmekällor, ex. värmeåtervinning från service och utomhusluft.

Byggnaden beräknas ha en energianvändning på 38,5 kWh/m2 BRA år, medan solcellerna levererar en årlig energiproduktion på 89 kWh/m2 BRA år.

Nyskapande arbetsplatsutformning

Det nya laboratoriet ska vara ett ”Living Lab” där forskningen ska ge svar på vad som krävs för att uppnå goda kontors- och laboratoriearbetsförhållanden i en ZEB-byggnad. Detta innebär flexibilitet i arealutformningen och möjligheter för ändringar av arbetsplatsindelning, bland annat innerväggar som enkelt kan flyttas/demonteras. Arkitektoniska kvaliteter och planlösningar som bidrar till att upprätthålla god produktivitet, brukskvalitet och trivsel även i icke-traditionellt utformade arbetsplatser, är viktiga parametrar som har betonats.

Ett landmärke

Byggnadens 1 800 m2 fördelar sig över fyra våningsplan. Det första våningsplanet har formgivits som öppen och inbjudande med kafé och presentationsrum i nära anslutning till entrén. Med insyn i energiproduktion och -lagring, kommer byggnaden att skapa nyfikenhet och bli ett attraktivt besöksmål. Byggnaden är funktionellt utformad med en massivträkonstruktion i flexibla avstånd i stommen. Formen är baserad på funktion utifrån kravet om produktion av energi som ska motsvara all CO2-utsläpp från produktion, material, transporter, uppförandet av byggnaden, driften av byggarbetsplatsen och driften av själva byggnaden. Gestaltningsmässigt kommer inspirationen från formen på de kiselkristaller som solcellspanelerna producerar. Fasad och tak är klätt med solcellspaneler och taket lutar 42 grader mot söder för en optimerad energiproduktion. Det ger också en särpräglad identitet, vilket kommer att göra den till ett landmärke.

Hösten 2020 påbörjas en testperiod och i början av 2021 invigs byggnaden officiellt.

Kontaktperson

Gunnar
Gunnar Næss Avdelningschef
Kontor:
Trondheim
Mob:
+47 950 89 553
gn@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybyggnad Upphandlingsform: Tävling Plats: Gløshaugen, NTNU, Høgskoleringen 1, Trondheim Kund: Sintef/ NTNU Bruttoarea: 1 700 m2 Status: Färdigställs 2020 Samarbetspartner: Veidekke, Oras, Vintervoll, Ås Jacobsen Tjänster: Arkitektur / Landskapsarkitektur / Inredningsarkitektur / BIM / Helse og omsorg / Sundhed / Tillgänglighetsanpassning / Specialisttjänster Miljöaspekt: Plusshus, ZEB-COM, Massivträ