Østerøy - idéstudie för Oslo hamn

Østerøy
Illustration: MIR
Østerøy
Illustration: MIR
Østerøy
Illustration: LINK landskap
Förra Nästa

Østerøy - idéstudie för Oslo hamn

Ön som renar fjorden med norska ostron och ädla skogar.

Som en av tre inbjudna deltog LINK Landskap i utvecklingen av ett idéprojekt för att etablera en ny ö i Oslofjorden. Det ovanliga projektet kom till stånd på uppdrag av Oslos hamn som ville belysa möjligheten att använda överskottsmassor från utbyggnaden av Follobanan till att anlägga en ny ö i Bunnefjorden.

LINK såg att med ett landskapsekologiskt närmande kunde det vara möjligt att anlägga ett väl fungerande nytt ölandskap som bidrar till att förbättra vattenkvaliteten i fjorden. Öns kustlinje och terräng anpassades efter befintliga öars karakteristiska form. Fördelen med att bygga upp en varierad topografi både över och under vattnet är ett det uppstår olika mikroklimatiska förhållanden. Sprängsten är dessutom särskilt lämplig vid bygge av konstgjorda rev för marint liv under vattnet.

LINK har lagt vikt vid att hitta artsamhällen som har essentiella egenskaper för att rena luft, jord och vatten, och som antingen finns i inre Oslofjorden eller har funnits i området tidigare, bland annat de nästan utrotade arterna ostron (Ostrea edulis) och bandtång (Zostera marina). Ostron bidrar med sitt levnadssätt naturligt till att rena vattnet. De är dessutom ätliga och kan skördas. Ökad tillväxt av bandtång ökar syreproduktionen i vattnet, binder partiklar, ger näringstillförsel och är bra gömställen för fisk, blötdjur och kräftor. På land föreslås anlagd ädellövskog för att den är utrotningshotad på grund av utbyggnad och tillväxt av starka arter som bland annat granträd. Ädellövskogen är även hemvist åt insekter, fåglar och djur samtidigt som lövverket producerar en näringsrik jordmån. Strandängar anläggs för att ge bra häckningsområden för fåglar.

Landskapet utformas för att säkra framkomlighet för alla på Østerøy. Variation i landskapet inbjuder till bad, paddling, fiske, marina koloniträdgårdar och båtliv. Byggnadsverk är enkla och energieffektiva med nordisk karaktär. Lösningarna har en tydlig pedagogisk potential och inbjuder till tryggt uppehåll vid vattnet.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Avdelningschef, Landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Uppdragstyp: Ny ö i Oslofjorden - konceptutveckling och idéutformning Plats: Indre Oslofjord, Oslo Kund: Oslo Havn Utomhusanläggning: 200 000 m2 Status: Idéstudie 2012 Samarbetspartner: MIR Tjänster: Landskapsarkitektur Miljöaspekt: Förbättring av fjordens vattenkvalitet. Främjande av hotade arters fortlevnad. Etablering av konstgjorda rev.