Norra Kymlinge – den mest hållbara stadsdelen för världen

Norra Kymlinge – den mest hållbara stadsdelen för världen

I maj 2017 valdes LINK arkitektur tillsammans med Urban Innovation, Multiconsult och Arup ut att delta i en internationell workshop för Vasakronan. Uppgiften var att ta fram en prototyp, en förstudie för området Norra Kymlinge i linje med Vasakronans vision ­– att planera och bygga den mest hållbara stadsdelen för världen. Norra Kymlinge ligger strax norr om Stockholm och är ett skogbevuxet grönområde som i söder gränsar till ett naturreservat och i norr till en tungt trafikerad motorväg. Utmaningen började med en platsanalys för att kunna identifiera platsspecifika mål och designkriterier för utvecklingen av området. Vårt fokus breddades sedan till att omfatta resiliens – en mycket viktigt aspekt för att säkra långsiktig hållbarhet för området.

 Med hjälp av ”City Resilience Index”, framtagen av Arup, identifierade vi fem överordnade mål för att säkra långsiktig ekologisk, social och ekonomisk resiliens i stadsdelen. Utöver det definierade vi 38 projektspecifika hållbarhetsmål och 75 designkriterier. Dessa hjälpte oss att skapa en mer detaljerad vision för utvecklingsprojektet – ett plusenergiområde där den urbana strukturen integreras i den befintliga grönstrukturen. Vårt förslag består av en variation av boendeformer och strukturer, en optimal mix av funktioner och service för att uppnå en trygg och levande stadsdel. I Norra Kymlinge ska mobilitet vara en service genom smarta lösningar för sömlös transport, tillgänglighet och betalning. Din mobiltelefon utgör plattformen för att hitta det mest effektiva färdmedlet och de gemensamma gaturummen utformas för nya typer av logistiska lösningar.

Tre möjliga scenarion
Vi analyserade förhållandena mellan målen och kriterierna och arbetade sedan med tre möjliga scenarion. Isolera – en självförsörjande stadsdel utan starka kopplingar till omgivningarna. Sammankoppla – en stadsdel med ekologiska och socio-ekonomiska bryggor som kopplar till omgivningen. Omfamna – en stadsdel som är starkt kopplad till Kista i norr, vilket låter stora delar av grönområdet bevaras oexploaterat.

I vår analys kunde vi konstatera att ett tydligt miljöansvar var det viktigaste överordnade målet. Det målet har starkast sammankopplingar med flest projektspecifika mål och designkriterier. Utifrån detta analyserades våra tre scenarion för att hitta den bästa lösningen för området. För att utvärdera energi-, vatten- och avfallsflödena inom och omkring området, utgick vi ifrån idén ”använd smart och återanvänd minst två gånger”.

Analyserna ledde oss fram till valet av ett kombinerat scenario; Sammankoppla genom att omfamna, med de miljömässiga fördelarna i Sammankoppla och de socio-ekonomiska fördelarna i Omfamna. Scenariot ger också lösningar för matproduktion, bullerdämpning, förvaring och cirkulär ekonomi inom stadsdelen. I Norra Kymlinge kommer ett överskott av el att produceras, fosfor och nitrogen utvinns och återinförs i livscykeln, enbart förnybar energi används genom smarta system och lokal energiproduktion.

Nya affärsmodeller och en cirkulär process
För att kunna säkra en långsiktig hållbarhet för stadsdelen, krävs nya affärsmodeller och nära samarbeten mellan fler aktörer, redan från start i områdets utveckling. Under workshopen undersökte vi hur vi kunde sluta cirklar genom att omforma den linjära processen, som brukar stora mängder råvaror, till en cirkulär process. Samtidigt ville vi skapa lokala arbetstillfällen och möjligheter för små entreprenörer. För att analysera hur detta kan förverkligas, valde vi att göra en analys utifrån frågeställningarna ”Kan vi hitta en affärsmodell som gör att fler får sina kläder lagade eller omdesignade? Finns det affärsmöjligheter för skräddare och kläddesignerns I Norra Kymlinge? Resultatet blev ett konkret förslag för hur Vasakronan kan driva processen vidare. Tre steg rekommenderades;1.Sätt igång imorgon, 2.Test under uppstartsfasen, 3.Implementera i stor skala.

Analys, transparens och kunskapsöverföring är viktiga delar i att driva innovation. Att vara en förebild för en hållbar stadsutveckling kräver en stark organisation för just innovation men också öppenhet för fortsatt delande av kunskap.

Resultaten av workshopen är sammanställda och presenterade här

Mer om utvecklingen av Norra Kymlinge på Vasakronans hemsida

Nyfiken?
Varmt välkommen att kontakta projektledare Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef på LINK arkitektur:
ivana.kildsgaard@linkarkitektur.se

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Avdelningschef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Kund: Vasakronan Status: Förstudie utförd 2017 Samarbetspartner: Multiconsult, Urban Innovation och Arup Tjänster: Stadsbyggnad / Urbanisme / Arkitektur Miljöaspekt: Den mest hållbara stadsdelen för världen