Kråkehaugen

Kråkehaugen
Visualisering: MIR
Kråkehaugen
Visualisering: Brick Visual
Kråkehaugen
Visualisering: Brick Visual
Förra Nästa

Kråkehaugen

Det ble ønsket et nytt identitetsskapende område, bebygget med oppdelte bygningskropper og en forholdsvis høy utnyttelse (under 250%) og ca. 80 enheter.

Tomten ligger på Fantoft i et område preget av spredt boligbebyggelse, eneboliger, terrassehus samt noe næringsvirksomhet med kontorer og forretningslokaler. Tomten ligger i kupert terreng med et relativt stort flatt platå på toppen og med blandings-løvskog. Det går gangveier og stier gjennom området i sør og disse er flittig brukt av turgåere.

Den foreslåtte strukturen består av bygningselement som er snudd og terrassert slik at de, idet de beveger seg rundt kollen, vridd i litt ulike retninger, danner en sam­menhengende form eller en slange.

Slangen består av 6 terrasserte bygningskropper som gir en avklart struk­tur og nøye tilpasser seg hellingen i terrenget. Bygningskomplekset forhold­er seg til tomtens naturlige avgrensninger; veien, gangstiene, eneboligene inne i planområdet og høydedragene.

Konseptet gir rom for gjentagelse i planløsninger og repeterte bygningsele­ment. Sammenstillingen av volumene og de ulike lengdene på bygningene vil gi variasjon og spennende romforløp og bygningsvolumene vil totalt sett fortone seg som variert og spennende.

Formen er tilpasset tomtens størrelse og gir optimal utnytting av tomt i forhold til dagslys. De sammensatte, terrasserte bygningskroppene danner klare, avgrensede uterom som styrker stedets karakter og kvaliteten på boli­garealene. Terrassestrukturen er, i forhold til størrelsen på volumene, nærmere beslektet villabebyggelsen som dominerer området.

Terrassene gir beboerne optimale bokvaliteter og muligheter for et godt liv både inne og ute.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør
Kontor:
Admin / Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Uppdragstyp: Nybygg Plats: Fantoft, Bergen Kund: Kråkehaugen AS Bruttoarea: 13 100 m2 Status: Oppstart regulering Samarbetspartner: MIR Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: Bygningskroppenes terrassestruktur gir store fasader med dagslys, og mindre energiforbruk til belysning. Videre gir dette god mulighet for naturlig ventilasjon, noe som ytterligere vil minske energiforbruket.