Om LINK

Etik och integritet

LINK arkitekturs kontor i Stockholm
Vårt svenska huvudkontor i Stockholm (foto: Jason Strong)

Etik och integritet

LINK arkitektur ska uppträda korrekt mot alla vi möter i vår arbetsvardag. Etiska utmaningar ska bemötas med öppenhet och alla som arbetar för LINK arkitektur ska känna sig trygga med att de kan söka råd och stöd för att lösa etiska dilemman och situationer som kan uppstå på jobbet för LINK arkitektur.

LINK arkitekturs arbete med etik och integritet bygger på principerna i UN Global Compact, ISO 26000 och riktlinjerna från Transparency International. Alla LINK arkitekturs anställda känner till och är pålagda att efterleva företagets etiska riktlinjer. Riktlinjerna beskriver nuvarande affärsprinciper och önskat beteende bland anställda och andra företrädare för LINK arkitektur.

De etiska riktlinjerna har antagits av moderbolagets styrelse, ägs av moderbolagets koncernledning och ska hela tiden genomsyra organisationen. Dessutom bidrar värderingarna, kulturen och varje anställds integritet till att LINK arkitektur är en öppen, säker och ansvarstagande leverantör, partner, kund och arbetsgivare. Grundlig och fortlöpande upplärning och attitydskapande arbete ökar chefers och anställdas förmåga att känna igen etiska problemställningar när de uppstår och hantera dem i linje med våra värderingar. 

Antikorruption
Med många pågående uppdrag möter LINK arkitektur en diversifierad riskbild, vilket kan innebära viss risk för korruption och påverkan på affärerna. Därför har ett internt antikorruptionsprogram upprättats. Antikorruptionsprogrammet ska säkerställa att LINK arkitektur efterlever lagar och förordningar och identifierar och hanterar korruptionsrisk på ett ansvarsfullt sätt. LINK arkitekturs antikorruptionsprogram är förankrat i de etiska riktlinjerna och bygger på internationellt erkänd praksis för att bekämpa korruption, som t.ex. rekommendationer från Världsbanken och Transparency International.

Antikorruptionsprogrammet består av konkreta verktyg för att bedöma och hantera korruptionsrisk och vägledning för uppförande i situationer som kan äventyra integritet och oberoende. Verktygen i Antikorruptionsprogrammet kombinerat med LINK arkitekturs kultur för att ta ansvar, verka korrekt och anständigt, kommer bidra till att de etiska riktlinjerna i praktiken följs.

Anmälningar
Pålitlighet är en av LINK arkitekturs kärnvärden. En viktig del av ansvaret är att fånga upp potentiellt oacceptabla förhållanden så tidigt som möjligt. LINK arkitekturs anmälningsförfarande ger anställda och externa intressenter möjlighet att anmäla potentiellt kritiska förhållanden och se till att sådana anmälningar hanteras korrekt.

Efterlevnad
Group Compliance Officer ansvarar för hanteringen av de etiska riktlinjerna och anmälningsförfarandena. Compliance-funktionen är ansvarig för Antikorruptionsprogrammet. Det handlar bland annat om att hjälpa till med riskbedömningar gällande korruption i uppdrag och tredje part, genomföra åtgärder samt ge råd och utbildning i antikorruption till alla som arbetar för LINK arkitektur.

Group Compliance Officer leder Etiska rådet, vilket är ett rådgivande organ för ledningen i etiska frågor.

Alla som har frågor om etik, integritet, oberoende och antikorruption eller har observerat eventuella överträdelser av LINK arkitekturs etiska riktlinjer, kan vända sig till Compliance Officer LINK arkitektur  compliance@linkarkitektur.se. eller  Group Compliance officer (Multiconsult)  compliance@muticonsult.no

Whistleblowing >

Kontaktperson

Peter Mattsson Kvalitetschef, LINK-koncernen
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 776 21 29
Tel:
+46 10 479 98 29