Nyheter

​Innsikt: Høye miljøambisjoner med BREEAM Communities

Illustrasjon: LINK arkitektur

​Innsikt: Høye miljøambisjoner med BREEAM Communities

2020-03-09

Miljøsertifisering av bygg blir stadig mer vanlig, og med høye miljøambisjoner også for steds- og byutvikling, bygger LINK kompetanse innenfor bærekraft og har flere ansatte som nå har gjennomført sertifisering i BREEAM Communities.

BREEAM Communities er et verktøy som kan brukes i tidligfase byutvikling for få en god og kunnskapsbasert prosess. Det gir et rammeverk og et klassifiseringssystem for å vurdere sentrale, miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsmål for arealplaner i stor eller liten skala. Verktøyet er ment for å styrke både kunnskap- og beslutningsgrunnlag i planprosessen, og områdene som dekkes er medvirkning, sosial og økonomisk bærekraft, ressursbruk, energi, arealbruk, økologi og mobilitet.

Standarden dekker større mixed-use utviklingsprosjekter, og har ingen minstekrav til areal. Likevel er det godt egnet for større prosjekter som har en signifikant påvirkning på omkringliggende lokalsamfunn og infrastruktur.

Systemet er basert på britiske normer og forskjellene fra norsk planprosess er flere. Miljøaspektet ivaretas også i vanlig planprosess gjennom Plan- og bygningsloven, men i BREEAM Communities stilles mer konkrete krav til å dokumentere hvilke virkemidler som er bygget inn i planen for å sikre miljøgevinster. Gjennom aktiv medvirkning, god kartlegging av både miljø- og sosiale/demografiske behov og forutsetninger tar man tidlig tak i utfordringer og muligheter som påvirker samfunnsutviklingen. Verktøyet er basert på BREEAM-metodikken som allerede er godt etablert for byggprosjekter i Norge.

-I dag besitter vi allerede mye kunnskap om miljø, og jeg tenker at dette er et verktøy vi kan benytte for å få gjennomslag for god praksis og nye ideer. Ved å sette fokus på disse områdene i tidligfase og planprosess, kan man forebygge og redusere konflikter, skape forankring og aktivisere lokalsamfunnet, sier Liv Grete Strømme Framgard, arkitekt og urbanist i Team urban i Oslo. Hun gjennomførte nylig sertifiseringen i BREEAM Communities.

Hun forteller at fordelen med å ha kompetanse på dette internt er at man kan bruke rammeverket som et verktøy for å fremme bærekraftige prinsipper som grunnleggende forutsetninger i planprosjektet, og dermed underbygge en helhetlig tilnærming. Det at man er nødt til å hensynta mange delaspekter på et tidlig stadium bidrar til å effektivisere selve sertifiseringsprosessen, og legger til rette for en bedre prosess videre i prosjektet. I dag er det kun ett prosjekt som har fått sertifiseringen i Norge og to er under sertifisering. Bruken av BREEAM Communities i Norge har vært forsøkt brukt i flere år, men foreløpig uten videre utbredelse.

Sammen med Hilde Herrebrøden, arkitekt ved Team Plan, jobber hun i disse dager på oppdrag for Eidos Eiendomsutvikling med Fjordbyen Lier Drammen, et prosjekt med store miljøambisjoner både transportløsninger, tekniske infrastruktur, biologisk mangfold og sosial bærekraft. Hilde er også revisor for Storebrand/Steen & Strøm sitt byutviklingsprosjekt på Økern sentrum. Med disse erfaringene bygger LINK god erfaring innenfor bruken av BREEAM Communites fra flere innfallsvinkler og prosjekterfaringer, og dette vil tilføre vårt fagmiljø bred kunnskap om oppfølging av miljøambisjoner i tidligfase.

Kontaktperson

Camilla Aakre
Utviklingssjef Bolig
Mob:
+47 93018010
ca@linkarkitektur.no