Nyheter

LINK tegner «verdens beste skole når det regner»

Temaet «Världens bästa stad när det regnar» er føringen som er lagt til grunn når LINK arkitektur går i gang med arbeidene på Gøteborgskolen Torslanda.

LINK tegner «verdens beste skole når det regner»

2019-03-19

LINK skal tegne en ny barneskole i Torslanda i Gøteborg, hvor det regner annenhver dag! Et norsk-svensk team med arkitekter og landskapsarkitekter skal sammen skape et trygt, lekent og lærende skolemiljø som fremhever vannets naturlige kretsløp, dets kraft og betydning.

Når Gøteborg feirer 400 års jubileum i 2021 blir temaet «Världens bästa stad när det regnar». Denne føringen er lagt til grunn når landskapsarkitektene går i gang med å skape uteområdene på Gøteborgskolen Torslanda.

Prosjektgruppen med arkitekter og landskapsarkitekter jobber tett sammen for å få et helhetlig anlegg hvor samspill mellom bygg og landskap er et viktig grep og der vannet er det essensielle bindemiddel i form av vannelementer på bygg og i skolegård. Miljøaspektet speiler utformingen av uteområdene hvor overvannshåndteringen er bygget opp pedagogisk og lekent, og prinsippet er å gjøre bruk av vannet som en ressurs med hensyn til til læring om økologi og vannets betydning i naturens kretsløp. Regnvannet samles i et åpent overvannssystem sentralt i skolegården for så å videreføres inn i et kunstig elvedelta. Barna kan leke med sluser som kan åpnes og stenges, en regngardin oppfordrer til lek og læring. LINK arkitektur tar særlig hensyn til uteområdet, og med en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe er målet å nå Gøteborg kommunes ønske om å skape «verdens beste skole når det regner».

Skolen er delt inn i to hovedfløyer som er forbundet med en sosial sone og trapperom i midten. Denne delen av skolen er en transparent midtre del hvor elever og lærere beveger seg mellom deulike etasjene og som også skaper god kontakt mellom ute og inne.

LINK arkitekturs visjon er å skape rom for bedre liv. På Torslandaskolan har vi mål om å etablere et frodig, morsomt og pedagogisk eventyr på barnas premisser. - Jeg vil berømme Sverige for å ha kommet lengre enn Norge på området bærekraftig overvannshåndtering, og Gøteborg kommune har vært en foregangskommune for åpne overvannsløsninger, sier landskapsarkitekt Erle Stenberg. - Vi er stolte over å ha fått oppdraget med å lage et forbilde for en skole med særdeles gode og kreative løsninger for åpen overvannshåndtering. Den sosiale dimensjonen ved skolen er veldig viktig, og vi jobber med at vannet er det som trekker med seg barna ut. Fra den første dråpen faller på taket, skal regnvannet løpe som en blå tråd gjennom skolegården. Regnvannet er med på å knytte skolens ulike uteområder sammen i et lekent, uforutsigbart og utfordrende landskap, forklarer Stenberg.

Vannet er et framtredende element i skolemiljøet, og ved å håndtere overvannet i åpne løsninger med planter, vil det bli et virkemiddel for å skape bevissthet om prosesser i naturen generelt. At barna gjennom lek lærer om kraftig regn, oversvømmelse og infiltrering, vannets kretsløp og dets reise gjennom planter ut i luften via fordamping, har vært styrende temaer i prosjektet.


En rotert saltakskonstruksjon sikrer en optimal retning for solcellepanel, samtidig som den skaper en mulighet til å føre takvannet ut på forskjellige områder. Bygget samler takvann til bestemte punkter og blir aktivt brukt i landskapet til lek og undervisning. Vannets påvirkning på landskapet og muligheten barna har til å påvirke og utforske vannets kretsløp har vært sentrale punkter i utformingen av bygget og landskapsplanen.

Kontaktperson

Anne Pia Møllenhus
Leder LINK landskap, Landskapsarkitekt
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no