UiO - Domus Medica

UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
UiO - Domus Medica
Foto: LINK Landskap
Forrige Neste

UiO - Domus Medica

Terreng og vegetasjon

I programmet for arkitektkonkurransen, som ble vunnet i 2004 sammen med HRTB arkitekter, ble det uttrykt ønske om å ta vare på dagens balanse mellom vegetasjon og bygningsmasse rundt Gaustad gård og Rikshospitalet. Skråningen mot Gaustadalleen og Ringveien er bevart som viktig landskapsdrag og er stort sett ikke berørt av prosjektet. En betongmur måtte imidlertid til for å bevare et stort kastanjetre på det trange området mellom Ringveien og rotunden.

Dagens voll og vegetasjon mot Ringveien er viktige romlige landskapelementer, som også reduserer støy- og støvplager fra Ringveien. Vegetasjonen består av furu, alm, ask, bjørk, selje og annen naturlik vegetasjon. I prosjektet er terreng og vegetasjon bevart, men ikke oppgradert, i det prosjektet er begrenset til platået. Det samme gjelder Gaustadalleen - regulert som kulturminne – og planmyndighetenes ønske om reetablering av allebeplantningen må derfor vente.

Gressletten langs sydside av ny og gammel bebyggelse er reetablert etter byggearbeidene. Det samme gjelder platåkanten mot øst, men her betydelig redusert. I forlengelsen av driftsveien øst og syd for nybygget skal det tilrettelegges for en gangvei langs gressletten som turvei for allmennheten.

Ny trebeplantning består av sorter av lønn og ved sykkelparkering av typen hjertetre. Ellers er benyttet varierte sorter som buskbeplantning og som bunndekke;

Lønn, eføy, hortensia, svartsurbær, rognspirea og stauder.

Ferdsel og opphold

Adkomsten til anlegget skjer fra Gaustadallèen. Kjøretøy ledes ned i parkeringskjeller, biladkomst for bevegelseshemmede ledes opp til forplass foran nybygg hvor det er anlagt 3 p-plasser.

Gående og syklende fra fortau langs Gaustadallèen via nyanlagt gangveg, leder hen til egen gangsone opp til hovedinngang. Denne gangsonen er anlagt med ledelinjer og oppmerksomhetsindikatorer i støpejern. Det er også anlagt på samme måte på gangsone fra ny hovedinngang og videre til eksisterende inngang og til trapp i nordvest. Rullende adkomst til bygget er sikret via ramper. Sykkelparkering er etablert på forplass.

I området mellom eksisterende og ny bygning (”smuget”) er det lagt til rette for adkomst/fluktveger og opphold. På areal foran rotunde og kantine, er det anlagt en uteplass for opphold. Denne er skjermet for bilkjøring opp på dekket ved hjelp av oppstikkende elementer satt inn i et mønster som harmonerer med belegget.

Materialbruk og utstyr

Gangsoner er belagt med plasstøpt betong med brettskurt overflate og kantet med ubehandlede stålvinkler. Murer langs plass og nedkjøring til parkeringskjeller, er støpt i betong og med en avdekning på toppen med håndlist av eik. Sitteflater av impregnert furu, er benyttet på benker i ”smug”.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Leder LINK Landskap, landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK Landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Tiltak: Nytt utomhusanlegg ifm utvidelse av bygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Sognsvannsveien 9, Oslo Oppdragsgiver: Statsbygg Bruttoareal: 11 000 m2 Utomhusareal: 6 500 m2 Status: Ferdigstilt 2012 Samarbeidspartner: HRTB Arkitekter AS og Landskapsarkitekt Bjarne Aasen Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Bevaring av eksisterende vegetasjon. Robuste og varige materialer. Lavt energiforbruk utendørs.