Plan

Greater Helsinki Vision 2050

Har du noen gang stått sentralt plassert i en av Skandinavias større byer og talt alle heisekranene du ser? Da skjønner man at det skjer flere store endringer i bystrukturene enn noen gang tidligere. Byggeprosessene har enorme effekter på miljøet, samferdselen og hvordan befolkningen tar byen i bruk. Sammen med kunden og prosjektet for øvrig, ønsker vi å se muligheter, sprenge grenser og utvikle bedre og mer velfungerende samfunn. Intet mindre.

LINK Arkitektur har som sin visjon å skape ”rom for bedre liv” og arbeider kontinuerlig med å bidra til en positiv samfunns- og stedsutvikling.

Dette tar utgangspunkt i et helhetssyn hvor en legger til rette for menneskelig aktivitet og samhandling, hvor det planlegges med effektiv og miljøvennlig infrastruktur og hvor omgivelsene gir trygghet og mangfold. God by- og stedsutvikling sikrer bestandighet og bærekraftighet.

LINK arkitekturs fagmiljø innen PLAN er et allsidig fagmiljø som består av planarkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. God teoretisk kompetanse kombinert med solid erfaring gjør oss i stand til å håndtere stadig mer komplekse og omfattende plan- og beslutningsprosesser sammen med våre kreative arkitekter. Vi setter sammen tverrfaglige team som er tilpasset kundens og oppgavens behov. God kjennskap til lover og forskrifter er en grunnleggende forutsetning og vi er svært opptatt av å skape gode og åpne prosesser for samhandling mellom alle interessenter i et prosjekt.

LINK har høye miljøambisjoner og det er i planleggingsfasen at man kan finne løsninger som gir størst effekt. Et bærekraftig plangrep kan gi et langt større bidrag i miljøregnskapet enn valg av materialer i en senere utbyggingsfase. Som et resultat av denne satsningen er LINK arkitektur nå en av de første som gjennomfører prosjekt ved bruk av BREEAM Communities.

LINK arkitektur tar ansvar for hele prosessen fra visjon, utredninger og planlegging til design og gjennomføring. Vi arbeider med alt fra utvikling av tettsteder og byer til mulighetsstudier og programmering. Alltid med miljøet i fokus.

   

KUNNGJØRING 14 06 2018:

Oppstart av planarbeid for Bydel Ytrebygda gnr. 34 bnr. 4 m.fl. Dolvika B4

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan sendes innen 1. august 2018.til:

LINK arkitektur AS
v/ Camilla Mohr
Postboks 383, N-0102 Oslo,

E: cam@linkarkitektur.no 

Det varsles om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan – detaljregulering - for Bydel Ytrebygda gnr. 34, bnr. 4 mfl. Dolvika B4, i medhold av plan- og bygningsloven (PBL) §12-8. Forslagsstiller er ByBo AS. Fagkyndig plankonsulent er Link Arkitektur AS.

Målet med planarbeidet er å detaljregulere boligfelt B4 i forslag til reguleringsplan - områderegulering - for Ytrebygda gnr. 33 bnr. 7 mfl. Dolvik – Hope marina og boligområde, plan-ID 1201_60200000. Området skal tilrettelegges for et godt og variert bomiljø. Det legges opp til at detaljreguleringen kan fremmes før eller eventuelt parallelt med sluttbehandling av områdereguleringen. 

 

The best way to predict the future is to invent it. - Immanuel Kant

Kontaktperson

Ragnar Os Fungerende leder team PLAN, Byplanlegger, Sivilarkitekt MNAL
Team:
Plan
Mob:
+47 480 09 865
ro@linkarkitektur.no
The best way to predict the future is to invent it. - Immanuel Kant