Kilden Barnehage, Oslo

Kilden barnehage
foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
Foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
foto: Hundven-Clements Photography
Kilden barnehage
foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Neste

Kilden Barnehage, Oslo

Kilden barnehage har en kapasitet på 216 plasser, og oppfyller høye ambisjoner innenfor energi og miljø. Bygningen er bygget som  plusshus iht. Futurebuilts definisjon: “Energibruk relatert til drift av bygningsen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi. For å regnes som plusshus må det produseres overskuddsenergi på minst 2 kWh/m2 BRA pr år” Det har vært fokus på å benytte byggematerialer med lavt CO2 uslipp, derfor er det brukt mye tre og massivtre i prosjektet.

Prosjektet er sertifisert som BREEAM-NOR excellent.Med hensyn til klimagassregnskap har utslipp fra transport, energi og materialbruk blitt redusert med minst 50% i forhold til  referansebygg. LINK arbeidet i tett tverrfaglig samspill med energi og miljørådgivere, for å oppnå målet om et energieffektivt bygg, med lavest mulig utslipp av klimagasser.. Vår visjon er at arkitektur og miljø ikke representerer motstridende interresser, men går hånd i hånd for å skape en helhetlig løsning.

Målsettingen har derfor vært å skape et barnehagebygg der arkitekturen, miljøambisjonene og den helhetlige funksjonaliteten sammen danner premisser for løsningen helt fra første skisse. På denne måten ble helheten i løsningsforslaget ivaretatt, og man unngikk kompromisser mellom motstridende ønsker og ambisjoner.

Tomten for barnehagen ligger i en skålform i terrenget. Den fremherskende vindretning på sommerstid i Oslo er fra syd og sydvest. Vinterstid kommer fremherskende vinder fra nordøst. Bygningsvolumenes utforming og plassering på tomta tar videre utgangspunkt i følgende hovedmålsetninger:

- Bevaring av bygningsstruktur i området
- Optimalisering og skjerming av utendørs lekearealer
- Optimalisering av takflater for plassering av solcelleanlegg
- Gjenbruk av fotavtrykk fra eksisterende bygningsmasse

Egen energiproduksjon står sentralt blant prosjektets målsettinger. Dette løser vi ved å tenke solceller som takmaterial heller enn tekniske installasjoner montert i tillegg til bygningens materialer. Saltakenes vinkel og retning optimaliseres for plassering av solcellepaneler, slik at nødvendig areal for produksjon av energi oppnås.

Fotavtrykk fra eksisterende bygg bevares, og deler av ekssiterende bygningsmasse gjenbrukes i utestruktur eller som fyllmasser. Fotavtrykket sammenholdes med optimaliserte takvinkler og retninger, og gir et nytt bygningsvolum basert på tradisjonell grunnform, der skrå mønelinje og asymmetrisk snitt gir et moderne og fremtidsrettet bygg med røtter i tradisjonell og velkjent form.

Bygningens ytterflater formes som en værhud som knytter sammen tak og vegg til en formmessig helhet. Åpninger i værhuden i form av større utskårne felter danner ramme for større glassfelter til rom der det er behov for dette. Små vindusglugger etter behov skaper kontakt mellom inne og ute, og integreres i værhudens geometri slik at et rolig uttrykk ivaretas.

I følge juryen er det vinnende løsningsforslaget et svært godt gjennomarbeidet prosjekt som oppnådde god score på alle underkriterier. Prosjektet er et konseptuelt spennende utkast som er særdeles godt tilpasset ambisjonen som plusshus.
- ”Fabelaktig” viser at det er mulig å bygge spenstige plusshus-barnehager i Norge. Forslaget viser betydningen av en bred og tverrfaglig tilnærming med god integrasjon av bygningsform, ventilasjonskonsept og tekniske løsninger. Takformen er optimalisert for produksjon av solstrøm og solcellepanelene er integrert i takflaten på en forbilledlig måte, sier Stein Stoknes, jurymedlem og prosjektleder I FutureBuilt.

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Sted: Oslo Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF Bruttoareal: 2 425 m2 Utomhusareal: 6490 Status: Forprosjekt 2015. Byggestart 2017. Ferdigstilt 2018 Samarbeidspartner: Multiconsult og Erichsen & Horgen Fagområder: Arkitektur / Landskap / Interiør / Universell utforming Miljøaspekt: Plusshus, BREEAM NOR excellent, Massivtre. Arkitekturpris: Nominert til Oslo bys srkitekturpris 2019