Grorudparken, Oslo

Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Tomasz Majewski
Grorudparken
Foto: Hundven-Clements Photography
Grorudparken
Foto: LINK arkitektur Ivar Nielsen
Forrige Neste

Grorudparken, Oslo

Grorudparken er en av fire nye bydelsparker i Groruddalen. Parken tilbyr rom for idrett, lek, rekreasjon, ungdomsaktiviteter, sosialt samvær og kulturelle aktiviteter for en sammensatt befolkningsgruppe.

LINK Landskap har hatt oppdraget for Oslo Kommune, Vann- og avløpsetaten, men flere kommunale etater har vært involvert (Friluftsetaten, Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten samt Byantikvaren og bydel Grorud). Planarbeidet startet høsten 2009 på grunnlag av forslagene i KDP Alna Miljøpark.

Prosjektet har gitt Oslos befolkning et sammenhengende tur- og opplevelsesområde fra Lillomarka, via Grorudparken til Leirfossen og Hølaløkka. Med elva og vannet som senterpunkt, har oppgaven bestått i å integrere eksisterende kulturminner og enkeltobjekter langs elva inn i en overordnet plan samt å tilføre nye opplevelser i en helhetlig ramme.

Prosjektet har vært teknisk krevende grunnet problemstillinger rundt flomsikring av elveløp, håndtering og rensing av overvann fra Kalbakkveien samt rensing av forurensede masser ved Groruddammen. LINK Landskap har gjennom hele prosjektet jobbet tett med Multiconsult på RIB, RIV, Hydrologi, RIE og RIG.  Tilgjengelighets- og sikkerhetsaspektet har krevd spesiell fokus på belysning. I samarbeid med ÅF Lighting, har LINK Landskap deltatt i å utarbeide et kreativt belysningskonsept som har tilført en ekstra dimensjon og identitet til parken, ut over det sikkerhetsmessige. Samarbeid med etatene i Oslo kommune og bydelen har vært en stor del av prosjektet, og et godt samarbeide har gitt godt resultat.

Forbedring av vannkvaliteten i Groruddammen gjennom ulike tiltak for rensing av masser har vært en del av prosjektet. Som et pilotprosjekt i Norge er det benyttet fytosanering; vegetasjon som skal trekke til seg giftstoffene fra forurensede masser slik at jorda er renset i løpet av 2-3 år. Slik unngås belastning på miljøet i fbm bortkjøring og sjøtransport av massene til annet sted. Overvann fra Trondheimsveien og tilstøtende områder er renset i biologiske renseanlegg før det føres til Alnaelva og Groruddammen. Slik forbedres vannkvaliteten vesentlig.

Kontaktperson

Anne P. Møllenhus
Anne Pia Møllenhus Leder LINK Landskap, landskapsarkitekt MNLA
Kontor:
LINK Landskap
Mob:
+47 480 56 626
apm@linklandskap.no
Tiltak: Bydelspark med åpning av elv, turvei, møteplasser, lek og rekreasjon. Anskaffelse: Konkurranse Sted: Kalbakkveien 46, Oslo Oppdragsgiver: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten Utomhusareal: 119 000 m2 Status: Ferdigstilt 2013 Samarbeidspartner: Multiconsult, ÅF Lighting Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Rensing av forurenset masse ved fytosanering (pilotprosjekt) og forbedring av vannkvalitet. Flomsikring.