Nytt sykehus Drammen

Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: LINK arkitektur
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: Lumion
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: LINK arkitektur
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: Lumion
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: LINK arkitektur
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: LINK arkitektur
Previous Next

Nytt sykehus Drammen

LINK arkitektur, med Ratio Arkitekter AS og Bølgeblikk AS som underkonsulenter, prosjekterer Nytt Sykehus i Drammen på oppdrag fra Helse Sør-øst. Prosjektet bygger videre på skisseprosjekt gjennomført av LINK/ CURA-gruppen fra 2015. Oppdraget omfatter optimalisering av skisseprosjekt med justering av fotavtrykk og totalareal, samt videreutvikling av prosjektet og gjennomføring av forprosjekt
for alle arkitektfag innenfor foreliggende areal- og kostnadsrammer. Det er opsjon på detaljprosjektering og oppfølging. Nytt sykehus i Drammen vil bli et komplett akuttsykehus med elektive og akutte somatiske
og psykiatriske funksjoner. Sykehuset skal plasseres på Brakerøya, tett ved Drammen sentrum, og vil, i tillegg til et fremtidsrettet sykehus for befolkningen i Vestre Viken, bli en del av fremtidig bytuvikling i Lierbyen-området.

Prosjekt Nytt sykehus i Drammen er organisert som delte entrepriser der Helse Sør-øst gjennom Sykehusbygg leder arbeidet og LINK arkitektur med underkonsulenter dekker alle arkitektfag, ARK, IARK, LARK og SØK. Rådgivere innenfor byggfag og tekniske fag er organisert gjennom egne entrepriser. Den samlede rådgivergruppen har gjennom en samarbeidsavtale alle del i et aktivt ansvar for koordinering, samarbeid og tett flyt av kommunikasjon og informasjon og arbeidet utføres fra
prosjektkontor samlokalisert med Helse Sør-øst/Sykehusbygg. Prosjektet har høye krav til BIM-leveranser og LINK bidrar i tillegg til komplette BIM-leveranser også med kompetanse på digital samhandling og samhandlingsledelse. Sykehuset skal bygges etter passivhusstandard og det arbeides aktivt med løsninger som gir gode miljøkvaliteter og reduserer klimaavtrykk.

MILJØMÅL
De regionale helseforetakene har gjennom prosjekt «Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten (Grønt sykehus)» definert overordnede målsettinger og krav som skal bidra til at sykehusprosjekter gjennomføres med gode miljø- og klimavennlige løsninger.

Miljøkrav, et utvalg:
• Sykehuset skal oppnå passivhusnivå iht. NS3701. Enkeltkrav kan avvikes hvis total varmetapsramme opprettholdes.
• Sykehuset skal oppnå energikarakter A iht. energimerkingsforskriften.
• Sykehuset skal minimum oppnå lysegrønt energimerke iht. energimerkeforskriften.
• Klimagassbelastning fra energibruk i drift skal dokumenteres som referanse for senere prosjekter i sykehusbygg.
• Det skal etableres automatisk energioppfølgingssystem (EOS) med energimålere som dekker oppvarming av varmtvann, romoppvarming, ventilasjonsoppvarming, varmeleveranse varmepumpe, forbruk fjernvarme, forbruk oljekjel, elforbruk varmepumpe, elforbruk ventilasjon, totalforbruk el.
• Via materialvalg og bevisst prosjektering, vise reduksjon klimagassutslipp fra tidlig detaljprosjekt til As-built. Det skal leveres klimagassregnskap for hele byggeprosjektet
• Det skal foreligge miljødeklarasjon (EPD) fra leverandør på de 10 mest brukte materialene. 2-3 sammenlignbare produkter innenfor hver materialekategori legges til grunn for endelig valg.
• Det skal fokuseres på konstruksjoner og løsninger som reduserer materialmengdene.
• Det skal velges lavemitterende overflatematerialer som tilfredsstiller miljøklasse M1 (NS-EN 15251 tillegg C)
• Det er ikke tillatt å bruke materialer som inneholder stoffer fra prioritetslisten og kandidatlisten.
• Det er ikke tillatt å bruke tropisk trevirke.
• Min. 80 % (i vekt) av alt byggavfall skal kildesorteres for gjenbruk/ gjenvinning.
• Ved riving skal min. 95 vekt % av alt avfall kunne gjenbrukes/ gjenvinnes. Vannforbruk skal minimeres ved bruk av toalett med spylekontroll (6/3 l).

Contact Person

Gabrielle Bergh
Gabrielle Bergh Leader team Hospital buiildings, Civil Architect
Office:
Hospital buildings
Mob:
+47 951 56 949
gb@linkarkitektur.no
Measures: Nybygg sykehus Acquisition: Competition Location: Brakerøya, Drammen Client: Helse Sør-Øst HF Gross Area: 120 000 m2 Status: Det er for forprosjektet definert følgende milepæler: Oppstart forprosjekt januar 2018 - pågående, byggestart høsten 2019, ferdigstillelse 2024/ 2025 Cooperation: Ratio arkitekter, Bølgeblikk arkitekter, Multiconsult Disciplines: Landscape / BIM - Building Information Modelling / Architecture / Interior / Universal design / Architectural specification / Helse og omsorg Enviromental Aspect: Høye miljøkrav og mål, se beskrivelse