Mulighetsstudie - Knutepunkt Porsgrunn

Illustrasjon: Spaces Studio/ LINK arkitektur, team Urban
Ill. LINK Urban
Knutepunkt Porsgrunn
Ill. LINK Urban
Knutepunkt Porsgrunn
Ill. LINK Urban
Knutepunkt Porsgrunn
Ill. LINK Urban
Knutepunkt Porsgrunn
Ill. LINK Urban
Knutepunkt Porsgrunn
Ill. LINK Urban
Knutepunkt Porsgrunn
Ill. LINK Urban
Forrige Næste

Mulighetsstudie - Knutepunkt Porsgrunn

LINK Arkitektur ved Team Urban LINK utarbeidet våren 2018 en mulighetsstudie for bærekraftig byutvikling ved stasjonsområdet i Porsgrunn. Oppdraget var et parallelloppdrag i regi av Porsgrunn Kommune i samarbeid med Bane NOR Eiendom,Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Utbygging av InterCity Vestfold og Grenlandsbanen utløser nye utviklingsmuligheter sentralt i Porsgrunn. Endret linjeføring på jernbanespor, ny plassering av stasjonen og mulighet for urbane koblinger på tvers av jernbanen åpner opp for helt nye sammenhenger i fremtidens Porsgrunn og var sentrale temaer i besvarelsen.

Prosjektet baseres på en bærekraftsstrategi knyttet til grønn mobilitet, attraktive holdeplasser, levende bygulv, sosiale møtesteder, overvannsproblematikk og sammenkobling av blå-grønne strukturer.

Stasjonen utvikles til et grønt mobilitetsknutepunkt med god tilgjengelighet og nye urbane koblinger. Brukerreisen gjennom byen; til fots, på sykkel og kollektivt danner grunnlaget for utformingen av det nye stasjonsområdet. Det skapes ett finmasket nett av urbane forbindelser som er både effektive, attraktive, trygge og opplevelsesrike. Gode  mobilitetsløsninger og tilgjengelighet gjør stasjonsområdet til ett attraktivt sted for mange ulike typer byfunksjoner. For å styrke profilen til Porsgrunn som studentby foreslår vi at Høyskolen flyttes fra dagens plassering på Kjølnes og til ett nytt Campusområde ved stasjonen. Kjølnes kan dermed transformeres til ett stasjonsnært boligområde i nær tilknytning til eksisterende skoler, idrettsanlegg og grøntområder. Forslaget la vekt på å legge til rette for etablering av handel og næringsvirksomhet, varierte bomiljø og attraktive sosiale møteplasser i prosjektområdet.

Kontaktperson

Sissel Engblom
Sissel Engblom Sjef for Urbanisme, Arkitekt
Kontor:
Urban LINK
Mob:
+47 94 87 59 66
sissel.e@linkarkitektur.no
Type: Mulighetsstudie Udbudsform: Konkurrence Sted: Jernbanegata 16, Porsgrunn Opdragsgiver: Posrgrunn kommune, Bane NOR, Telemark fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen Bruttoareal: 300 000 m2 Status: Mulighetsstudie levert mars 2018 Samarbejdspartner: LINK landskap og Multiconsult Fagområder: Urbanisme / Landskab / Universel Udformning / Arkitektur / Specialydelser Bæredygtighed: Grønn mobilitet, attraktive holdeplasser, sosial bærekraft, kompakt byutvikling, overvannsproblematikk og sammenkopling av blå-grønne strukturer