Kronløbsøen

Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen
Kronløbsøen - Facader
Kronløbsøen - Facader
Fortkaj
Fortkaj
Fortkaj
Fortkaj
Situationsplan
Situationsplan
Koncept
Koncept
Koncept
Koncept
Forrige Næste

Kronløbsøen

I Indre Nordhavn i København skal en ny spektakulær boligbebyggelse anlægges. 25.000 m2 bolig med tilhørende uderum placeres oven på et undersøisk parkeringsanlæg, og en ny ø dannes – Kronløbsøen. Via en undersøisk vej forbindes øen til en ny bebyggelse, som indeholder 7.900 m2 bolig og opføres på kajen – Fortkaj. Vores forslag sammentænker bygning og byrum og skaber et nyt og helt særligt sted i byen. Et sted som både skaber værdi for bebyggelsens beboere, naboer og resten af byen.

Kronløbsøen

Livet ved vandet er omdrejningspunktet for både byrum og boligliv på Kronløbsøen, og kontakten med vandet er en helt central attraktion. Som klippeskær springer bygningerne frem fra Kronløbsøens grønne bund, og af de lyse betonfla­der, der vipper op og skyder sig frem, dannes gadebelæg­ning, bygningsfacader og opholdsmøbler – alt sammen som en del af den samme klippe, der vokser op af havet.

Øens karakter er formet i mødet mellem grønne bundarealer, hvorigennem bygninger og pladser skyder frem som klippe­skær. Således er bygning, uderum og byrum bundet sammen i én samlet landskabelig og arkitektonisk bearbejdning. Den bilfri ø tilbyder sine beboere og gæster et byrumsforløb på tværs, der samler hele bebyggelsen og både danner mulighed for færdsel gennem bebyggelsen samt nære, læfyldte udeop­hold langs facaderne. Det sammenhængende byrumsforløb danner gode rammer for korte ophold – både for øens beboere og for besøgende. Rum­met opleves som en sivegade, hvor en dynamiske indret­ning fordrer spontane møder og skaber tilbagetrukne kantzo­ner ved indgangene til boliger og opgange. I hver ende af øen dyrkes de vigtige samlingssteder, som rummer plads til bylivet på øen.

Bebyggel­sen fremstår som monolitiske klippeblokke, der er udskåret i forhold til flow og kig til vandet. Langs vandkanten opstår derved varierede facadeforløb med slugte og slidser, der både sikrer tilgængelighed til vandet og markante indramnin­ger af vandkig. Fra kajen opleves klippeøens vægge derfor med skår, dybde og variation.

Hver bygning har sine særlige karakteristika, sine særlige kantzoner og adgangsforhold. Nogle boliger har vandet tæt på, andre har det langt væk, men med udsyn til det. Kantzonen langs vandet er indtagende og udnyttes på alle skalatrin - fra de offentlige byhaver og arkaden ved fælleshuset til de små semiprivate opgangsplateauer, den lille fiskehylde og helt ned til de private altaner i stueplan med trædetrin i soklen, der skaber adgang til diskrete vandhylder til ophold med fødderne i vand.

Kronløbsøens potentialer som klippeø udnyttes i alle skalatrin til at skabe et nyt og helt særligt sted i byen.

Fortkaj

Bebyggelsen på Fortkaj udformes som smalle byhuse med 5-6 etager. Husene placeres omkring en frodig gård som en samlet karré. Byhusene forsætter sig og skaber forskellige kantzoner omkring karréen.

Fra gadeplan opleves bebyggelsen nedskaleret med markan­te kig og slidser ind til bebyggelsens gård, der udnyttes som en tryg ramme og samlingssted for beboerne. Den lange afstand fra gadeplan til de 6 etagers høje opgangshuse opblødes med et system af tværgående gangbroer og fællesaltaner, som skaber nye genveje og nærmiljøer i bebyggelsen. Dette skaber mulighed for at etablere små fællesskaber både lodret og vandret i bebyggelsen.

Samtlige udgange til gårdrummet forbindes via en træterras­se, der indrammer gårdrummets centrale grønne oase, og skaber rum for ophold i umiddelbar forlængelse af de indeliggende rum. I den grønne midte står træerne i en ret rytme af aflange beplantede zoner, hvori borde, bænke og bordtennis også placeres, integreret i det grønne. Her kan man kan spise sammen ved bordene, spille bordtennis med naboen eller søge ro med en bog under trækronerne.

Bebyggelsen består af en kombination af gennemlyste boliger og hjørneboliger. Alle boliger har mulighed for udeop­hold på både gadesiden og gårdsiden, og enkelte steder skabes adgang til tagterrasser integreret i bebyggelsesstruk­turen.

Kronløbsøen og Fortkaj er fra start udviklet med fokus på helhedsori­enterede løsninger, hvor robuste materialer, lys og kontraster i forskellige former er vigtige parametre. Ved at gribe fat i bæredygtigheden fra den første planlægning, kan bæredygtighed sikres på et højt niveau og projektet er DNGB screenet til at kunne opnå platin - den højeste certificering.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Teamleder Bergen, Civil arkitekt
Kontor:
Bergen
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Type: Nybyggeri Sted: Fortkaj 1, Nordhavn Opdragsgiver: By & Havn Bruttoareal: 32 900 m2 Status: Afsluttet Samarbejdspartner: RUBOW arkitekter, Møller & Grønborg, Dominia og Multiconsult Fagområder: Arkitektur Bæredygtighed: Projektet er udviklet med fokus på helshedsorienterede løsninger og DGNB screenet til at opnå platin-medalje