Urbanism

Sluppen, Ski
Möjlighetsstudie för att omvandla Sluppen till en ny, hållbar stadsdel / Axion Visuals

För oss är urbanism en ständigt pågående utveckling av de rum där människor möts och interagerar – en process i takt med samhällsutvecklingen. Vi arbetar för att skapa goda förutsättningar för mänskligt liv och möten i det offentliga rummet. Vi bidrar genom att se möjligheter och ta beprövade, goda erfarenheter ett steg vidare. Vi skapar rum för bättre liv.

Vi erbjuder stöd och lösningar i alla delar av stadsutveckling, dess olika skalor och intressenter om det så är lösningar i byggd miljö eller process. Vi kan hålla samman ett projekt, dess olika aktörer och medverkande.

Våra arkitekter jobbar med uppdrag som tävlingar och visionsarbeten, rådgivning till fastighetsägare, översikts- och detaljplanering, strukturplaner, planprogram, gestaltningsprogram samt analysarbete. Andra uppdrag mer är inriktade på att leda och lyssna i dialog och processledarskap. Vi har inte bara en tydlig kompass för vårt hållbarhetsarbete, vi kan visa att vi genomfört projekten, behärskar verktygen och våra anställda är eldsjälarna som bär värderingarna och kompetensen. Mångfalden av projekt vi är delaktiga i, ger oss perspektiv och konkreta referenser som kommer våra kunder till gagn. Bredden av uppdrag gör också att vi har god inblick i kommunal planering och kunskap om planprocessen.

Rådgivning
För kundens bästa möjliga beslut.

Vår samlade kompetens och erfarenhet är grunden för rådgivningsuppdrag i teamet för Urbanism. Våra kunder är kommuner och fastighetsägare över hela Norden. Vi åtar oss både omfattande rådgivning i stora projekt och mer avgränsade korta uppdrag. I fastighetsutveckling erbjuder vi även rådgivning, utöver de tjänster vi utför i projekt. I planprocesser - som idag tenderar att bli allt mer komplexa med snäva tidsramar - agerar vi stöd i specifik expertis eller som bollplank i process och problemlösning.

LINK har bred kompetens och ett stort antal uppdrag åt kommuner och fastighetsägare över landet. I uppdragens tidiga skeden kan insatsen handla om en undersökning av tomtens eller byggnadens potential. Vi agerar rådgivare i att undersöka fastigheters olika potential eller göra en tidig värdering.  Detta arbete stöds av LINKs aktiva omvärldsbevakning och en bred insikt i utvecklingen av samhällsfrågor, marknad och planering.  Vi erbjuder visionsbygge som processform med visionsskisser, kalkyl och exploateringsskisser som förankringsunderlag.

Processledning
Metoder som ger konkreta förslag.

Vi har fördjupad kunskap i samarbetsmetoder och verktyg som bäst ger en tydlig, förankrad bild till grund för plan och genomförande, till exempel för visionsarbete och medborgardialog.

Bästa resultat som process-stöd en stor grad av lyhördhet för projektets behov och önskemål. LINK har med stor framgång använt sig av flera olika metoder för att öppna upp den kreativa processen och engagera grupper i att tillsammans identifiera visioner och mål. En stadsbyggnadsvision ska vara förankrad och födas fram ur allt det som redan har gjorts och görs inom ramen för projektet. En vision måste vara enkel att förstå och lätt att kommunicera såväl som engagerande, tydlig och unik.

Hållbar stadsutveckling förutsätter ett holistiskt perspektiv och olika delområden och sakfrågor behöver kontinuerligt samordnas för att generera synergier. Detta ställer krav på en kontinuerlig återkoppling mellan delprojekt genom samordning och återkommande gemensamma diskussioner och exempelvis workshops. LINK har stor erfarenhet av att leda sådana iterativa processer där en viktig del av uppdraget som processtöd är att förmedla för inblandade parter vikten deras roll i processen - att illustrera, förklara och inte minst sammanfatta slutsatser i planer och styrdokument.

Analyser
Kartläggning som stöd för strategiska val.

När vi erbjuder en analys studeras avgörande delar av ett projekt ingående, som underlag för bättre beslut. Analyser kan inbegripa områdets fysiska form, flöden, kopplingar och omgivningar med natur- och kulturhistoriska värden såväl som funktioner, flöden visuella samband och det offentliga rummet. Genom enskilt belysa för platsen och projektet viktiga aspekter kan strategiskt viktiga frågor lyftas och synergieffekter uppnås.

Analysen beskriver områdets nuläge och målformuleringen för den fortsatta utvecklingen. I den formuleras långsiktigt strategiska mål med givna förutsättningar - formulerade av vår kund och andra berörda aktörer. Här lägger vi tillsammans grunden för följande arbete med vision och strategier för att nå uppsatta mål för områdets utveckling.

Sociologiska analyser allt viktigare del tidigt i stadsbyggnadsprojekten. Konkreta exempel på vad vi bistår med är brukardialoger, enkäter och intervjuer.

Konceptualisering
Identifiering och gestaltning av framgångsfaktorer.

Gestaltning är grunden för det vi gör. I kreativa processer har vi en gemensam metod LINK 4U för att förtydliga utgångspunkter, ambitionsnivåer, visioner, krav och strategier. I allt mer komplexa stadsutvecklingsprojekt med mål att åstadkomma hållbar utveckling säkerställer en metodik kvalitet och långsiktighet som ger flexibilitet över tid.  Grundläggande är att i tidiga skeden visa utvecklingspotentialen, de koncept och strategier som gör det möjligt.

I dessa skeden är vi är lyhörda och kreativa, har lätt för att ta till sig nya perspektiv och förändrade förutsättningar. Vi sammanställer och illustrera bärande tankar och idéer kring kärnvärden och principer, analys- och konceptarbeten, volymstudier och förstudier.

Vi arbetar som regel i interdisciplinära team av kompetenta, kreativa och innovativa medarbetare med erfarenhet och intresse för uppdragen i fråga. Vi utmanar oss själva för att uppnå bästa resultat och har ett öppet sinne för uppdragets föränderliga behov.

Hållbar stadsutveckling
Kompetens för samtid och framtid

En hållbar stad innehåller flera överlagringar och skall representera både vårt nuläge och vår historia.  Hållbarstadsutveckling är att också bereda plats för det vi vet och kan anta om vår framtid. Rum för alla, över tid, förutsätter att vi planerar för en robust och resilient gemensam miljö.

För att kunna skapa hållbara byggnader och miljöer arbetar vi integrerat med hållbarhetsbegreppets alla dimensioner.  Vi tillämpar specifika verktyg för att identifiera hållbarhetsambitionerna och vilka grepp som kommer bäst till pass för vår kunds räkning. Vi undersöker synergieffekter mellan mål och potential för att skapa flera värden i projektet.

LINK arkitektur vill verka för att projekt vi arbetar i når en hög hållbarhetsprofil. Bra klimatval är en uppgift som skär genom alla skeden från planering till förvaltning. Det är en kritisk faktor – inte bara för kvalitet utan för överlevnad - där vi som arkitekter kan bidra och göra mycket stor skillnad.

-

Kontaktperson

Karin Hammarskiöld Gruppchef, arkitekt SAR/MSA
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 70 770 80 95
Tel:
+46 10 479 92 13
-