Tillgänglighetsanpassning

Kilden barnehage
Kilden barnehage, universell utforming - foto: Hundven-Clements Photography

LINK arkitektur arbetar med tillgänglighetslösningar med målet att byggnader och platser ska vara till för alla, oavsett om man har en hörsel- eller synnedsättning, sitter i rullstol eller använder rollator. Vårt mål är att skapa rum för bättre liv.

Inom företaget finns gedigen kunskap av tillgänglighetsprojekt och vi har lång erfarenhet av projekt där det ställs höga krav på anpassning till människan. Vi vet hur vi på bästa sätt uppnår mänskliga, vackra och trygga miljöer som håller länge.

Kompetensområdet tillgänglighet är en viktig del av våra rutiner i det dagliga kvalitetsarbetet. Vårt arbete ska, inom såväl arkitektur, inredningsarkitektur och stadsutveckling som renodlade tillgänglighetsuppdrag, leda till att miljöerna kan nyttjas av personer med olika typer av funktionsnedsättningar, såsom rörelsehinder, orienteringssvårigheter (syn, hörsel och kognitiv svikt) och överkänslighet (t.ex. astma och allergier). Byggnaderna och miljöerna ska vara inkluderande genom att uppfylla krav på självständig förflyttning, tydlig ljus- och ljudmiljö, konsekvent informations- och färgsystem samt bra luftkvalitet.

Det är många förutsättningar som måste uppfyllas för att säkra tillgängligheten för alla, t.ex. att utformningen av ingångar till byggnaden och kommunikationsvägarna i byggnaden är rätt dimensionerade, att förflyttningsvägar är korta, plana eller med flack lutning och att trappor kompletteras med hiss eller ramp. Färgsättning och belysning ska underlätta rumsuppfattningen och orienteringen i byggnaden och eventuella hinder i förflyttningsvägar såsom trappor och glasytor ska markeras tydligt. Bra ljudisolering i väggar, golv, tak, fönster och dörrar som skapar god hörbarhet och taluppfattbarhet är också en av förutsättningarna som säkrar tillgängligheten för alla.

Som projektörer måste vi göra ett medvetet val i förhållande till brukbarhet beträffande t.ex. materialanvändning, färganvändning, kontrastförhållanden, belysning och reglage. Skyltning och funktionella tekniska anordningar måste vara en integrerad del av byggnaden. I större hörsalar bör man förbereda för elektronisk ljudförstärkning och ljudanläggningar som stöd för hörselskadade. Teleslingor och/eller infrarödsystem ska finnas i receptioner och samlingslokaler i publika lokaler.

För att lyckas med bra lösningar när det gäller tillgänglighet är det viktigt att hålla fokus på detta i projektets alla faser. När tillgängligheten tillgodoses tidigt i processen slipper man onödiga efterkonstruktioner och når en kostnadseffektiv och bra lösning.

There is no such thing as an average person - Daniel Tammet

Kontaktperson

Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
There is no such thing as an average person - Daniel Tammet