Landskapsarkitektur

Grorudparken, Oslo -  foto: Photo Tomasz-Majewski
Grorudparken, Oslo - foto: Tomasz-Majewski

Människor bor och lever i de omgivningar som vi är med och utformar. Därför månar vi om vardagslandskapet, de miljöer som vi befinner oss i dagligen och som vi inte kan välja bort. På väg till jobbet, på stationen, på skolgården, på torget, på gatan där vi bor. Vi är måna om att barn, unga, vuxna och gamla ska leva i omgivningar som ger en grund för att utvecklas och leva gott. Att vi kan uppleva, möta och lära känna nya människor eftersom miljöerna är anpassade för det. Forskning om hälsa visar att vår miljö är betydelsefull för hur vi formas som människor. Klimatutmaningarna är också en integrerad del av vår projektering, och vi lägger därför särskild omtanke vid naturelement som träd och vatten. Biologisk mångfald, vattenhushållning och översvämningsproblematik är viktigt, och vår filosofi är att stärka och vidareutveckla ekologiska funktioner och sammanhang i landskapet. Det som är bra för naturen är också bra för oss som människor!

Landskapsarkitekterna på LINK landskap är ett själständigt kontor inom företaget. Som koncernen i övrigt, är LINK landskap mångsidigt och internationellt. Tillsammans är vi både internationella och lokala. Vi ser det som viktigt att vara närvarande i de miljöer där vi arbetar, och kan på det sättet leverera tjänster utifrån en gedigen kännedom om de lokala förhållandena. Vårt kontor har fått sin särprägel formad av den miljö som det är en del av. Denna ger mångfald och kvalitet till företaget som helhet. Tillsammans med de andra fackområdena på LINK är vi en trovärdig leverantör av övergripande projektering och uppföljning, oavsett uppdrag.

Kontoret i Kvadraturen i Oslo har sitt fokus inom klassisk landskapsarkitektur och stadsutveckling, och kan uppvisa framgångsrika projekt inom parker och stadsrum, universitet och skolor, samt bäcköppningar och flera stora transport- och industriprojekt. Tillsammans utgör vi en engagerad grupp med solida teoretiska kunskaper, förmåga till kreativ konceptutveckling och praktisk erfarenhet av att genomföra projekt av olika omfång och karaktär. Kort sagt kan vi bidra till vackra och funktionella omgivningar som tar hänsyn både till området som helhet och kraven på hållbarhet.

Vi är ett av de första kontoren inom landskapsarkitektur som kan erbjuda BIM-projektering (Building Information Modelling). BIM innebär att man utarbetar en 3D-modell som följer projektet och senare fungerar som ett verktyg för fastighetsförvaltning.  

First life, then spaces, then buildings – the other way around never works. - Jan Gehl

Kontaktperson

Dokument 
First life, then spaces, then buildings – the other way around never works. - Jan Gehl