Lidl – ett hållbart butikskoncept

Lidl konceptbutik
Illustration: LINK arkitektur
Lidl konceptbutik
Illustration: LINK arkitektur
Lidl konceptbutik
Illustration: LINK arkitektur
Förra Nästa

Lidl – ett hållbart butikskoncept

Butikskedjan Lidl har tillsammans med LINK arkitektur utvecklat ett nytt butikskoncept med mycket hög hållbarhetsprofil. Den första butiken planeras i Sigtuna stadsängar och byggnaden ska miljöcertifieras enligt kraven för BREEAM nivå Excellent. Efter vinst i en markanvisningstävling våren 2017, har Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB beslutat att Lidl får etablera sin butik enligt det nya konceptet som uppfyller de hårt ställda miljö- och hållbarhetskrav som stadsdelen satt upp.

De höga hållbarhetsmålen innebär bland annat att byggnationen inte ska påverka platsens artrikedom. Det görs med hjälp av ekozoner på den anslutande parkeringsytan och längs med den intilliggande vägen. Dessutom anläggs planteringar på taken. Solceller placeras på takens sydsidor i tillräcklig omfattning för att klara en energibesparing enligt BREEAM Excellent. Utanför butiken kommer besökarna att kunna ladda sina el-cyklar och elbilar.

De höga miljökraven har inte begränsat byggnadsdesign och form, snarare bidragit till att förstärka det arkitektoniska uttrycket. Takets form är anpassat för att utnyttja bästa solläge samtidigt som det bidrar till byggnadens identitet och attraktivitet. Den bärande träkonstruktionen med stora balkar och pelare bidrar dessutom till en visuellt stark miljöprofil.

För att bryta ned byggnadens skala och ge den en småskalig stadskaraktär, har den delats in i flera mindre kroppar. Gavelsidor med sadeltak bildar en uppbruten fasad med ett samlande veckat tak. Huset öppnar upp sig mot det intilliggande torget med hjälp av glasning i fasaden och ett tilltaget takutsprång. Återbrukat tegel används för de delar av fasaden mot gatan som inte är uppglasade.

Lidls nya koncept innebär en helt ny butiksupplevelse för både kunder och anställda. Grunden för konceptet en traditionell marknadshall där flera verksamheter ryms under samma tak. Som komplement till Lidls egen butiksdel kommer bl.a. en delikatessbutik med saluhallskaraktär och servering att inrymmas. Den förslagna byggnaden har rymd och generöst ljusinsläpp, som tillsammans med noggrant utvalda naturmaterial skapar en attraktiv handelsmiljö.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Uppdragstyp: Nybyggnad Plats: Sigtuna Stadsängar Kund: Lidl Sverige AB Bruttoarea: 4 000 m2 Status: 2017- pågående Samarbetspartner: SWECO, Tyréns, Landskapslaget, Redigo Energikonsult Tjänster: Arkitektur Miljöaspekt: BREEAM certifiering, nivå Excellent