Om LINK

Hantering av personuppgifter

GDPR
Jeanette Hägglund Photography

Hantering av personuppgifter

Personuppgiftslagstiftningen finns till för att skydda varje individs personuppgifter. Det innebär att personuppgifter ska behandlas så att integritet och konfidentialitet bevaras i hänsyn till lagstiftningen men också ägarens egna intressen.

LINK arkitektur ser över vår behandling av personuppgifter så att ovan nämnda skyddas. Vi använder bara personuppgifter till ändamål som är sakligt motiverade i verksamheten, och personuppgifterna kommer behandlas i linje med LINK arkitekturs ramverk för personuppgiftshantering, vilket är ett ramverk som uppfyller alla krav enligt personuppgiftslagen. LINK arkitekturs behandling av personuppgifter sker enligt nedan. 

Generellt
LINK arkitektur behandlar personuppgifter av anställda, potentiella medarbetare, anställda hos kunder, leverantörer och övriga intressenter. Vi behandlar också uppgifter av personer som inte är anställda eller engagerade i LINK arkitektur.

LINK arkitektur värnar om försvarlig, rättfärdig och laglig behandling av personuppgifter, och kommer bara att använda sådan information till angivna och legitima tillfällen, i samförstånd med relevant lagstiftning.

LINK arkitektur kommer därför endast behandla personuppgifter när sådan behandling är nödvändig för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet, erbjuda tjänster eller andra legitima intressen, uppfylla rättsliga krav eller avtal, eller efter samtycke. Personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt för att genomföra ändamålet med behandlingen.

LINK arkitektur värnar om försvarlig informationssäkerhet knutet till konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Externa tjänsteleverantörer kan behandla personuppgifter på uppdrag av LINK arkitektur. LINK arkitektur har lämpliga och tillräckliga riktlinjer för att säkerställa att personuppgifter blir behandlade i hänsyn till vårt ramverk för personuppgifter.

LINK arkitektur behandlar också upplysningar om personer som inte är anställda eller engagerade i LINK arkitektur, och då för följande ändamål:

Ärenden knutna till upphandlingar
LINK arkitektur behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att upphandla varor och tjänster från leverantörer eller entreprenörer.

Integrity Due Diligence
LINK arkitektur kan använda sig av moderbolagets Integrity Due Diligence (IDD)-process. IDD-procesessen består bland annat av att samla in information som hjälper oss att förstå vilka våra potentiella samarbetspartners är, vilka värderingar de har och hur de driver deras verksamhet. Dock använder vi oss oftast av vår förenklade Business Partner Declaration i samband med tecknande av avtal med samarbetspartner. Vid några tillfällen kan IDD också omfatta behandling av personuppgifter. För ytterligare information om vår IDD-process, kontakta: privacy@linkarkitektur.se  

Etik och integritet
LINK arkitektur har en portal, där alla kan meddela orosmoment och rapportera antagna eller potentiella brott mot lagstiftningen eller företagets riktlinjer. Portalen är tillgänglig för alla. Mer information om etik-hjälpen finns här.

Kommunikation
LINK arkitektur kommunicerar externt och internt med allmänheten, bestämda målgrupper och privatpersoner. Exempel på kommunikationsaktiviteter utförda av LINK arkitektur eller tredje part är: Distribution av nyhetsbrev, pressmeddelanden, verksamhetsrapporter, optimering av webbsidor, genomföra evenemang och möten, hantering av användaruppgifter, information till offentliga myndigheter, undersökningar och kommunikation i sociala medier.

Rekrytering
LINK arkitektur behandlar personuppgifter i rekryteringsprocessen för att säkerställa att LINK arkitektur rekryterar kvalificerade kandidater. Det juridiska underlaget för en sådan behandling av personlig data är knutet till nödvändig behandling av personuppgifter för att framställa ett avtal eller ta nödvändiga uppgifter som du eller vederbörande har bett om före att ett avtal ingås.

Cookies
Var vänlig se vår Cookie policy

Insamling av personuppgifter
LINK arkitektur kan samla in personuppgifter i förbindelse med vår drift:

  • Kontaktinformation som namn och adress, telefonnummer och e-postadress;
  • Detaljer om en persons arbetserfarenhet, position, kvalifikationer, födelsedatum och körkort;
  • Screening-relaterad information;
  • Företagsengagemang, inkluderat namn på personer i relevanta positioner i ett företag och verksamhetsrapporter; och
  • Information om preferenser knutet till marknadsföring och andra aktiviteter.

Personuppgifter kan samlas på olika sätt, inkluderat:

  • Direkt av LINK arkitektur personligen när en affärsrelation inleds eller genom operativ verksamhet;
  • Från en kund, leverantör eller andra intressenter, från en offentlig informationskälla (webbsida t.ex.) eller från en arbetsgivare (t.ex. när en leverantör eller entreprenör uppger personuppgifter om deras anställda);
  • Genom LINK arkitekturs webbsidor; eller
  • Personuppgifter direkt från en person

Överföring av personuppgifter
LINK arkitektur har internavtal för att ge LINK arkitektur ett juridiskt underlag gällande överföring av personuppgifter inom LINK arkitektur koncernen inkluderat till dotterbolag utanför EU/EÖS. Dessa avtal gäller för alla personuppgifter som är skyddade av EUs regelverk för behandling av personuppgifter.

LINK arkitektur säkerställer också att det europeiska regelverket för överföring av personuppgifter över landets gränser följs när sådana uppgifter överförs till externa behandlare lokaliserade utanför EU/EÖS.

Så använder du dina registrerade rättigheter
Nationell och internationell lagstiftning om behandling av personuppgifter ger rättigheter till registrerade personer. Registrerade personer har, vid vissa tillfällen, rätt till att kräva tillgång, rättning, strykning och/eller begränsning av behandlingen gällande sin data.

Om du har några frågor eller önskar använda dina rättigheter, var vänlig använd  följande schema.

Ändringar gällande denna personuppgiftsförklaring
Vi uppdaterar vår personuppgiftsförklaring lite då och då. Om sådana uppdateringar inte är väsentliga, publicerar vi uppdaterad version utan att meddela. Om ändringarna är betydande och påverkar dina rättigheter eller hur vi behandlar personuppgifter, kommer vi att särskilt meddela detta på vår webbsida. Läs därför gärna denna personuppgifts-förklaring med jämna mellanrum.

Kontaktperson

Peter Mattsson Kvalitetschef, LINK-koncernen
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 776 21 29
Tel:
+46 10 479 98 29