Nyheter

Innsikt: sykehusarkitektur for fremtiden

Foto: Thomas N. Frandsen / LINK arkitektur

Innsikt: sykehusarkitektur for fremtiden

2020-06-19

Skap noe varig som kommer til å stå. Bygg så fleksibelt som mulig og sett mennesket i sentrum, sier Mette Dan-Weibel, Director Healthcare i LINK arkitektur.

Innsiktsartikkelen er basert på et intervju med Byggeri + Arkitektur

Mette Dan-Weibel tar oss med inn i sykehusarkitektenes livsoppgave for utviklingen av fremtidens sykehusbygg hvor visjonen er å skape rom for bedre liv. Det hele starter med mennesket.

God arkitektur skaper grunnlaget for et godt liv! Arkitekturen skal legge premissene for et godt sted å være for mennesker i alle livets faser, også for de svakeste iblant oss og når man er mest sårbar. Dette er tankegangen vår når vi tegner sykehus, forklarer Mette. Gjennom en årrekke har LINK arkitektur utviklet spisskompetanse innenfor helsefremmende arkitektur. Vi har samlet våre arkitekter innen helse, omsorg og sykehus i ett team på tvers av Skandinavia, Team Sykehus. Spisskompetansen på tvers av Norge, Sverige og Danmark gir oss et sterkt helsefaglig miljø med solid kompetanse. På samme tid besørger vi solid lokal forankring i hvert land.

Få oppgaver er like utfordrende og mangfoldig for et arkitektkontor som å planlegge og prosjektere et sykehus. Et sykehus skal ikke bare være funksjonelt. Det skal også i seg selv være en del av den helende prosessen for brukerne; pasienter, personale og pårørende. For de ansatte skal det være en arbeidsplass som gir rom for god flyt, der fokuset er helbredelse og det å redde liv. Sykehuset er en stor arbeidsplass, der medarbeidersamarbeid mellom de forskjellige spesialistene og ikke minst arbeidsmiljøet deres, driver hvordan man planlegger et nytt sykehus. Det må være en plass der profesjonen deres kan utøves på best mulig måte, som legger til rette for godt samspill. Det må være klinisk, og tilfredsstille de krav som er satt. For pasienten og de pårørende er det viktig å skape omgivelser som motiverer og engasjerer i helbredelsesfasen. Arkitekturen skal understøtte den prosessen pasientene må gå igjennom, fra syk til frisk, og vår jobb er å legge til rette for et godt sted å være.

-Vår erfaring strekker seg fra konkurranser med nybygg, til utvidelser og renoveringer av store og små sykehus i inn- og utland. Metodisk baserer vi oss i stor grad på evidensbasert tilnærming. Det vil si at vi gjør en grundig forskningsbasert analyse for å kartlegge behov og definere hvordan oppgaven best kan løses, før vi starter prosessen. Brukerne er essensielle bidragsytere og involvert i prosessene for å definere behov for god utforming. Gjennom en holistisk tilnærming til «helende arkitektur» settes pasienten i sentrum. Helende arkitektur er et designkonsept som representerer visjonene om at arkitekturen påvirker menneskets velvære, og det å skape omgivelser som motiverer og engasjerer pasienten i helbredelsesfasen står sentralt, utdyper Mette.

Team Sykehus har jobbet konstruktivt med å bygge opp enestående kompetanse innen bærekraftig arkitektur hvor det førende prinsipp er at nåtidens sykehus må romme utviklingsmuligheter for fremtidens funksjoner. Det handler ikke bare om å lage et estetisk godt bygg, men også et velfungerende bygg som skal vare i mange år. - Vi må være nysgjerrige og åpne, og bygge opp en felles forståelse for behovene som oppdragsgiver har, for å skape bygg som er levedyktige og bærekraftige. Vår kompetanse inkluderer original og nyskapende arkitektur kombinert med en dyptgående forståelse for funksjonelle krav til de kliniske spesialområdene. Vår arkitektoniske ambisjon er å forene form og funksjon i et levende, nordisk uttrykk med rene linjer og naturlige, bærekraftige materialer, poengterer Mette.

LINKs portefølje innen sykehussegmentet spenner om blant annet Det nye Rigshospital, Dansk Centrum for Partikelterapi, Hvidovre Hospital, Helsingborgs Lasarett og Sjukhusområde, Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Køge Sykehus, Interkommunal legevakt i Stord/Fitjar/Bømlo, Vestre Viken Sykehus, Hammerfest Sykehus, Nytt Sykehus Drammen, PET senteret ved Universitetet i Nord-Norge, Psykiatrisenteret i Levanger, Framtidens Laboratorium på Karolinska Institutet, Skandionkliniken Uppsala samt Södersjukhuset i Stockholm.

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør Sundhed
Mob:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk