Nyheter

Varsel om oppstart av planarbeid

Varsel om oppstart av planarbeid

2020-05-27

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Årstad, gnr. 15, bnr. 66. Kanalveien 98 m.fl., Mindemyren felt S6 og S22 m.fl. i Bergen kommune.

Forslagsstiller er FG Eiendom 23 AS, LINK arkitektur er arkitekt og plankonsulent. Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet under, og er 13,4 daa.

Planområdet ligger på Mindemyren, et transformasjonsområde 3 km sør for Bergen sentrum.

Området er avsatt til byfortettingssone, BY2 og S22 sentrumsformål i KPA 2018. Deler av området (S6) ligger innenfor sentrumsområde S22, i områdeplan for Mindemyren, plan-ID 61140000. I gjeldende detaljreguleringsplan for Bybanen Bergen sentrum - Fyllingsdalen (plan-ID 64860000) er arealene nærmest veien regulert til bebyggelse og anlegg, og ligger innenfor bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- og riggområde.

Forslagsstiller ønsker å utvikle boliger og noe næring/kontor i planområdet. Formålet er i tråd med områdeplanen.

Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger.

Naboer og grunneiere varsles direkte.
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:

LINK arkitektur AS, Dreggsallemenningen 10 - 12, 5003 Bergen

eller e-post: bergen@linkarkitektur.no

innen 09. juli 2020.


Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan stilles til:

LINK arkitektur AS, Bergen, på telefon: 55 57 34 00

Kontaktperson

Grethe Haugland
Administrerende Direktør
Mob:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no