Nytt sykehus Drammen

Nytt sykehus i Drammen
Illustrasjon CURA
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: LINK arkitektur
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: Lumion
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: LINK arkitektur
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: Lumion
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: LINK arkitektur
Nytt sykehus Drammen
Illustrasjon: LINK arkitektur
Forrige Neste

Nytt sykehus Drammen

LINK arkitektur, med Ratio Arkitekter AS og Bølgeblikk AS som underkonsulenter, prosjekterer Nytt Sykehus i Drammen på oppdrag fra Helse Sør-øst. Prosjektet bygger videre på skisseprosjekt gjennomført av LINK/ CURA-gruppen fra 2015. Oppdraget omfatter optimalisering av skisseprosjekt med justering av fotavtrykk og totalareal, samt videreutvikling av prosjektet og gjennomføring av forprosjekt for alle arkitektfag innenfor foreliggende areal- og kostnadsrammer. Det er opsjon på
detaljprosjektering og oppfølging.

Nytt sykehus i Drammen vil bli et komplett akuttsykehus med elektive og akutte somatiske og psykiatriske funksjoner. Sykehuset skal i tillegg til et fremtidsrettet sykehus for befolkningen i
Vestre Viken, bli en del av fremtidig bytuvikling i Lierbyenområdet. Nytt sykehus i Drammen skal være lokalsykehus for kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og områdesykehus for hele Vestre Viken. Det nye sykehuset skal bygges på Brakerøya i Drammen kommune på en tidligere industritomt som grenser til Drammenselva/fjorden. Det meste av området består av utfylt areal ved elvemunningen. Det samlede planområdet er på ca. 312 dekar og ligger både i Drammen og Lier kommune. Arealet er en del av det området som skal utvikles til Fjordby sammen med resten av Lierstranda. Nytt sykehus i Drammen er dimensjonert for å dekke behovet for spesialisthelsetjenester til en befolkning på ca. 500 500 innbyggere. Det nye sykehuset på Brakerøya vil omfatte både psykisk helsevern og somatikk, samt et stråleterapisenter. Det nye sykehusanlegget består av tre hoveddeler, somatikk, psykiatri og felles adkomst/kontorbygg.
Anlegget er delt i egne bygg etter funksjonsområder:
• Behandlingsbygg for somatikk
• Poliklinikkbygg for somatikk
• Sengeområder for somatikk
• Psykiatriske døgnenheter
• Atkomstbygget med fellesfunksjoner
• Servicebygg

Drammen kommune har anmodet Helse Sør-Øst RHF om å vurdere innplassering av et helsehus kombinert med legevakt i forprosjektet.

BYGGETS FUNKSJON
Somatikk og psykiatrisk helsevern. Felles for somatikk og psykiatri er apotek, vaskeri, service og driftsfunksjoner, forskning/ undervisning samt administrasjon og personalfasiliteter.
Nytt sykehus i Drammen skal bli nytt lokalsykehus på Brakerøya, tett ved Drammen sentrum, for Lier, Drammen, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik og ha områdefunksjoner for hele Vestre Viken. Sykehuset vil også bli en del av fremtidig byutvikling i Lierbyen-området. Det nye sykehuset erstatter dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus og etableres med
stråleterapi. Sykehuset skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling (TSB). Sykehuset med mulig utvidelse på ca 40 000 m2 prosjekteres med elektive og akutte somatiske og psykiatriske funksjoner.

Funksjoner:
Psykiatri- og tverrfaglig spesialisert rusbehandling med døgnplasser for psykisk helsevern.
Akuttmottak – Operasjonsstuer – Fødeavdeling - Nyfødt intensiv – Sengeposter - Poliklinikk
Stråleterapisenter – Administrasjon – Service og adkomsbygg

Volumet og antall rom tilknyttet de ulike avdelingene er listet opp under:
• 378 døgnplasser somatikk
• 167 døgnplasser psykisk helsevern og TSB
• 228 poliklinikkrom/dagplasser somatikk
• 16 poliklinikkrom psykisk helsevern og TSB
• 7 føderom
• 23 operasjonsstuer
• 4 behandlingsrom for stråleterapi

Nytt sykehus i Drammen har som mål å fremstå som mest mulig funksjonsdyktige, pasientvennlige og driftsøkonomiske løsninger i sykehuset. Engasjement, forankring og eierskapsfølelse hos driftsorganisasjonen som skal ligge til grunn for god og vellykket opplæring, organisasjonsutvikling og drift.

PROSJEKTERINGSVERKTØY BRUKT I PROSJEKTET
Sykehusbygg bruker PIMS som prosjektstøtte og prosjekthotell, Archicad, Solibri for tverrfaglig kontroll, StreamBIM som innsynsverktøy (Sykehusbygg har ansvar for denne), dRofus (rom og utstyrsprogrammering, dokumentasjon til FDV (TFMtverrfaglig merkesystem), Bimcollab (sakshåndtering fra enfaglige og tverrfaglige modellkontroller). Revit, Magicad, Microsoft
Project, ISY, Calcus, AutoCAD/ Civil3D, Adobe, Lumion og Twinmotion.

Prosjekt Nytt sykehus i Drammen er organisert som delte entrepriser der Helse Sør-øst gjennom Sykehusbygg leder arbeidet (PL-funksjon) og LINK arkitektur med underkonsulenter dekker alle arkitektfag, ARK, IARK, LARK og SØK. Rådgivere innenfor byggfag og tekniske fag er organisert gjennom egne entrepriser. Den samlede rådgivergruppen har gjennom en samarbeidsavtale alle del i et aktivt ansvar for koordinering, samarbeid og tett flyt av kommunikasjon og informasjon og
arbeidet utføres fra prosjektkontor samlokalisert med Helse Sør-øst/Sykehusbygg. Prosjektet har høye krav til BIM-leveranser og LINK bidrar i tillegg til komplette BIM-leveranser også med kompetanse på digital samhandling og samhandlingsledelse.
Sykehuset skal bygges etter passivhusstandard og det arbeides aktivt med løsninger som gir gode miljøkvaliteter og reduserer klimaavtrykk.

2020: Entrepriseform bestemt å bli en deling mellom Totalentreprise og Generalentreprise/ Byggherrestyrte entrepriser.

MILJØMÅL
De regionale helseforetakene har gjennom prosjekt «Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten (Grønt sykehus)» definert overordnede målsettinger og krav som skal bidra til at sykehusprosjekter gjennomføres med gode miljø- og klimavennlige løsninger.

Miljøkrav, et utvalg:
• Sykehuset skal oppnå passivhusnivå iht. NS3701. Enkeltkrav kan avvikes hvis total varmetapsramme opprettholdes.
• Sykehuset skal oppnå energikarakter A iht. energimerkingsforskriften.
• Sykehuset skal minimum oppnå lysegrønt energimerke iht. energimerkeforskriften.
• Klimagassbelastning fra energibruk i drift skal dokumenteres som referanse for senere prosjekter i sykehusbygg.
• Det skal etableres automatisk energioppfølgingssystem (EOS) med energimålere som dekker oppvarming av varmtvann, romoppvarming, ventilasjonsoppvarming, varmeleveranse varmepumpe, forbruk fjernvarme, forbruk oljekjel, elforbruk varmepumpe, elforbruk ventilasjon, totalforbruk el.
• Via materialvalg og bevisst prosjektering, vise reduksjon klimagassutslipp fra tidlig detaljprosjekt til As-built. Det skal leveres klimagassregnskap for hele byggeprosjektet
• Det skal foreligge miljødeklarasjon (EPD) fra leverandør på de 10 mest brukte materialene. 2-3 sammenlignbare produkter innenfor hver materialekategori legges til grunn for endelig valg.
• Det skal fokuseres på konstruksjoner og løsninger som reduserer materialmengdene.
• Det skal velges lavemitterende overflatematerialer som tilfredsstiller miljøklasse M1 (NS-EN 15251 tillegg C)
• Det er ikke tillatt å bruke materialer som inneholder stoffer fra prioritetslisten og kandidatlisten.
• Det er ikke tillatt å bruke tropisk trevirke.
• Min. 80 % (i vekt) av alt byggavfall skal kildesorteres for gjenbruk/ gjenvinning.
• Ved riving skal min. 95 vekt % av alt avfall kunne gjenbrukes/ gjenvinnes. Vannforbruk skal minimeres ved bruk av toalett med spylekontroll (6/3 l).

BIM
Prosjektet har høye krav til BIM-leveranser og LINK bidrar i tillegg til komplette BIM-leveranser også med kompetanse på digital samhandling og samhandlingsledelse. Prosjektet forholder seg til krav om åpen BIM og utveksling av IFC-filer og gruppen bruker Solibri Modelsjekker og Stream BIM. Programmering skjer i dRofus kravdatabase med synkronisering mot BIM modell.

PROSESS/ SAMHANDLING/ BRUKERPROSESSER
Sykehusbygg innhar rollen som PGL for de prosjekterende. Forprosjektfasen er inndelt i 4 steg , med definerte milepælerer for hvert steg, fra avklaring av overordnet geometri i steg 1, ned til utstyrsnivå på rom i steg 3. Konsolidering og utarbeidelse av Forprosjektrapport er steg 4. I tillegg pågår en omreguleringsprosess som involverer både Drammen og Lier kommune.
Dette er et eget prosjekt i regi av Multiconsult som har et tett grensesnitt til NSD. Arkitektgruppen for NSD (ARK, IARK, LARK) er samlokalisert med byggherren og tekniske rådgivere i åpent kontorlandskap, noe som tilrettelegger for god kommunikasjon mellom fagområder, raske avklaringer og korte beslutningsveier. ARK har i tillegg en bestilling fra SB som støtte til
fremdriftsplanlegging og gjennomfør aktivitesstyring med ukentlige møter etter Last Planner (gule-lapper)-metodikk. Dette har vist seg fungere som et svært bra styringsverktøy for å opprettholde god og transparent fremdrift, og visuelt synliggjøre avhengigheter og konsekvenser ved fristforskyvelser.

Sykehusbygg er ansvarlig for gjennomføring av samhandling mot Vestre Viken (VV). Strukturen for medvirkningsprosesser med VV har vært premissgiver for fremdriftsplanlegging for hele prosjektgruppen i forprosjektfase. Medvirkningsorganisasjonen består av 25 medvirkningsgrupper og i fasen avholdes 3 møter med hver gruppe. ARK og utstyrsrådgiver har deltatt og ARK har hatt referatføring. Materiale til medvirkningsmøter er sendt ut fra ARK en uke i forkant. Det har vært avgjørende å få avklaringer rundt driftskonsepter og logistikkprinsipper for å avklare endelig romprogram og totalt funksjonsareal.

Kontaktperson

Arnstein Sande
Arnstein Sande Leder team sykehus, sivilarkitekt
Kontor:
Sykehus
Mob:
+47 474 46 567
arn@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg sykehus Anskaffelse: Konkurranse Sted: Brakerøya, Drammen Oppdragsgiver: Helse Sør-Øst HF Bruttoareal: 120 000 m2 Status: Det er for forprosjektet definert følgende milepæler: Oppstart forprosjekt januar 2018 - pågående, byggestart høsten 2019, ferdigstillelse 2024/ 2025 Samarbeidspartner: Ratio arkitekter, Bølgeblikk arkitekter, Multiconsult Fagområder: Landskap / BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Arkitektur / Interiør / Universell utforming / Beskrivelse arkitektfag / Helse og omsorg Miljøaspekt: Høye miljøkrav og mål, se beskrivelse