Om LINK

Personvernerklæring

GDPR
Jeanette Hägglund Photography

Personvernerklæring

Personvernlovgivningen (GDPR) skal ivareta den enkeltes personvern. Dette innebærer at personopplysninger blir behandlet slik at integritet og konfidensialitet blir ivaretatt iht. loververket, men også individets interesse.

LINK arkitektur søker gjennom vår behandling av personopplysninger at det overnevnte blir ivaretatt. Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten, og personopplysningene vil behandles i samsvar med vårt personopplysningsrammeverk, som er et rammeverk som ivaretar kravene i personopplysningsloven (heretter kalt gjeldende lov).

Generelt
LINK arkitektur behandler personopplysninger om ansatte, potensielle medarbeidere, og ansatte hos kunder, leverandører og andre interessenter. Vi behandler også opplysninger om personer som ikke er ansatt eller engasjert av LINK arkitektur.

LINK arkitektur vil sørge for forsvarlig, rettferdig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning.

LINK arkitektur vil derfor bare behandle personopplysninger når slik behandling er nødvendig for at vi skal kunne drive vår virksomhet, tilby tjenester eller andre legitime forretningsinteresser, oppfylle rettslige krav eller avtaler, eller etter samtykke. Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

LINK arkitektur vil sørge for forsvarlig informasjonssikkerhet knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Eksterne tjenesteleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av LINK arkitektur. Vi har rimelige og tilstrekkelige tiltak for å påse at personopplysninger blir behandlet iht. til vårt rammeverk for personopplysninger.

LINK arkitekturbehandler også opplysninger om personer som ikke er ansatt eller engasjert av LINK arkitektur, og da for følgende formål:

Saker knyttet til anskaffelser
LINK arkitektur behandler personopplysninger som er nødvendige for å anskaffe varer og tjenester fra leverandører og entreprenører.

Integrity Due Diligence
LINK arkitektur kan benytte morselskapets Integrity Due Diligence (IDD)-prosess. IDD-prosessen består blant annet av å samle inn informasjon som hjelper oss med å forstå hvem våre potensielle samarbeidspartnere er, hvilke verdier de har og hvordan de driver sin virksomhet. Dog anvender vi oss som oftest av vår forenklede Business Partner Declaration og forpliktende avtaler med samarbeidspartnere. I noen tilfeller kan IDD også omfatte behandling av personopplysninger. For ytterlig informasjon om vårt IDD prosess kontakt privacy@linkarkitektur.se   eller   GDPR@multiconsult.no.

Etikk og integritet
LINK arkitektur har en varslingsportal, der alle kan melde bekymringer og rapportere antatte eller potensielle brudd på lovgivning eller selskapets retningslinjer. Portalen er tilgjengelig for alle. Mer informasjon om etikkhjelpelinjen finner du her.

Kommunikasjon
LINK arkitektur kommuniserer eksternt og internt med allmennheten, bestemte målgrupper og enkeltpersoner. Eksempler på kommunikasjonsaktiviteter utført av oss eller tredjeparter er: Distribusjon av nyhetsbrev, pressemeldinger, bedriftsrapporter, optimalisering av nettsteder, gjennomføring av arrangementer og møter, håndtering av bruker initiert dialog, informasjon til offentlige myndigheter, gjennomføring av undersøkelser og kommunikasjon i sosiale medier.

Medvirkningsundersøkelser
LINK arkitektur blir stadig oftere bedt om å bistå med medvirkningsundersøkelser for våre kunder. Dette innebærer at vi innhenter innspill fra ulike interessenter knyttet til det som skal bygges eller utvikles. Vi samler inn informasjon for å få en helhetlig forståelse av et område og menneskene som bruker det. Det kan være enkelte bygg eller for større byutviklingsprosjekter. Ved å gi sine svar på medvirkningsundersøkelser samtykker man til at informasjonen man oppgir kan brukes til formålet som er beskrevet. Det vil alltid vær helt frivillig å delta i våre medvirkningsundersøkelser, og der det er aktuelt kan deltakere selv velge å ikke svare på alle spørsmål. I noen undersøkelser åpnes det for fritekstinnspill. I disse tilfellene ber vi respondenter ikke oppgi informasjon som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. LINK bruker programvare fra ESRI og Geodata i sine digitale medvirkningsportaler.

For å sikre at LINK tar de nødvendige hensyn for å ivareta personvernsretningslinjer har vi etablert interne kontrollrutiner der vi blant annet gjennomfører en DPIA (Data Protection Impact Assessment) før en medvirkningsundersøkelse opprettes. Disse prosedyrene gjennomføres for å sikre at gjeldende lovgivning blir ivaretatt, samtidig som våre kunder får innfridd sine forventninger.

Rekruttering
LINK arkitektur behandler personopplysninger til rekrutteringsformål for å sikre at vi rekrutterer kvalifiserte kandidater. Håndtering av persondata i denne forbindelse overholdes i henhold til gjeldende lovgivning.

Cookies
Vennligst se vår Cookie policy.

Innsamling av personopplysninger
LINK arkitektur kan samle inn personopplysninger i forbindelse med vår drift:

  • Kontaktinformasjon slik som navn og adresse, telefonnummer og e-postadresse;
  • Detaljer om en persons arbeidserfaring, stilling, kvalifikasjoner, fødselsdato og førerkort;
  • Screening-relatert informasjon;
  • Forretningsopplysninger, inkludert navnet på personer i relevante stillinger i et selskap og virksomhetsopplysninger; og
  • Informasjon om preferanser knyttet til markedsføring og andre aktiviteter.

Personopplysninger kan samles på ulike måter, inkludert:

  • Direkte av LINK arkitekturs personell når et forretningsforhold etableres eller gjennom operasjonell virksomhet;
  • Fra en kunde, leverandør eller andre interessenter, fra en allment tilgjengelig informasjonskilde (f.eks. nettside) eller fra en arbeidsgiver (f.eks. når en leverandør eller entreprenør oppgir personopplysninger om sine ansatte);
  • Gjennom LINK arkitekturs nettsider; eller
  • Personopplysninger direkte utlevert fra en person

Overføring av personopplysninger
LINK arkitektur vil også sikre at det europeiske regelverket om overføring av personopplysninger over landegrensene følges når slike opplysninger overføres til eksterne behandlere er lokalisert utenfor EU/EØS.

Slik utøver du dine rettigheter som registrert
Gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger gir rettigheter til registrerte personer. Slik registrerte personer har, i visse tilfeller, rett til å kreve tilgang, retting, sletting og/eller begrensninger i behandlingen av sine data, med mindre spesifikke juridiske forhold gjør seg gjeldende.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve dine rettigheter vennligst bruk følgende skjema.

Endringer til denne personvernerklæringen
Vi oppdaterer personvernerklæringen fra tid til annen. Hvis slike oppdateringer ikke er vesentlige, publisere vi oppdatert versjon uten særskilt melding om dette. Hvis endringene er betydelige og påvirker dine rettigheter eller måten vi behandler personopplysninger på, vil vi gi særskilt melding om dette på nettsiden vår. Se derfor på denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

Kontaktperson

Peter Mattsson Kvalitetssjef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 776 21 29
Tel:
+46 10 479 98 29