Storgata i Bodø

Storgata i Bodø
Ill.: LINK Urban
Storgata i Bodø
Ill.: LINK Urban
Storgata i Bodø
Ill.: LINK Urban
Storgata i Bodø
Ill.: LINK Urban
Link_Urban_53
Forrige Neste

Storgata i Bodø

Tidligere var dette det mest sentrale handelsstrøket i Bodø, som senere har blitt delvis utkonkurrert av store kjøpesentre som City Nord utenfor bykjernen. Et av fokusområdene i kommuneplanens arealdel (2014) er nå å styrke sentrum som utviklingsområde, bl.a. ved å tillate etablering av flere boliger.

Prosjektområdet for mulighetsstudien avgrenses av fem kvartaler rundt Storgata, bare 300 meter fra jernbanestasjonen og 600 meter fra ferge- og hurtigrutekaia i nord-øst. Syd-vest for området ligger Glasshuset, Stormen og småbåthavna som i dag betraktes som tyngdepunktet i Bodø sentrum. Prosjektområdet kan ses som en missing link i denne aksen langs nordsiden av Bodøhalvøya, og er naturlig å styrke for å etablere et samlende og kompakt Bodø sentrum.

De fem kvartalene som inngår i prosjektområdet er del av et større området preget av gjenreisningsarkitektur som Riksantikvaren vurderer å ha nasjonal kulturminneinteresse.  Planer utført av den norske offentlige etaten Brente Steders Regulering var utgangspunktet for gjenreisningen av Bodø etter krigen, og bebyggelsen i sentrum fra etterkrigstiden preger byens identitet. En kulturminnefaglige rapporten laget på oppdrag fra Bodø kommune i 2014 konkluderer med at det er få av de enkeltstående byggene innen området som har stor kulturhistorisk verdi i seg selv, og at bygningsmiljøet må ses på i større sammenheng slik at det faktisk er det som gir området identitet, tidsdybde og kvaliteter som blir bevart. Det verneverdige ved gjenreisningsarkitekturen er selve kvartalsstrukturen med bygningsmasse og gateløp.

I mulighetsstudien forutsettes fjerning av elementer som gjør gateløp og etterkrigsbebyggelsen mot Storgata lite leselig. Dette gjelder bebyggelse i kvadraturens akser mot havet; åpne takoverbygg mot etterkrigsbebyggelsens fasader og paviljonger i Storgata. I en revitalisering av området må Storgata med tilgrensende gater planlegges under ett, og tilrettelegges for flere – også for fremtidens beboere med lek og oppholdsarealer. Den delen av Storgata som i dag er kjørbar foreslås omgjort til shared space eller over tid, som gågate.

En studie av tre utviklingsstrategier (infill, ombygging og sammenbinding) med tre ulike utnyttelsesgrader har vært utgangspunkt for hvordan ny bebyggelse kan utformes og forholde seg til gaterom og etterkrigsbebyggelsen på en god måte. Hovedkonseptet er basert på vurderinger fra denne studien. Ved å kombinere tradisjonelle bykvartaler med en indre varemagasinorganisering, skapes flerfunksjonelle Magasinkvartal som kan tilby robuste arealer for næring, kultur og boliger. Utadrettet virksomhet mot gate, sammenhengende kvartalsarealer inne i kvartalene på nedre nivå, og boligarealer på øvre nivå. Dette legger til rette for byliv og nabolag for ulike aldersgrupper, til ulike tider på døgnet. Med etterkrigsbebyggelsens strukturer som ramme, kan denne delen av sentrum bli et attraktivt alternativ for de som ønsker å bo og leve i byen.

Arbeidet er grunnlag for en områderegulering i regi av Bodø kommune. Befaring, workshops og diskusjoner med Bodø kommune og ulike interessegrupper har vært førende i prosessen. Prosjektet ble utført mellom mai og oktober 2016.

Kontaktperson

Camilla Aakre
Camilla Aakre Regiondirektør By og Samfunn, sivilarkitekt
Kontor:
Adm/ Stab
Mob:
+47 930 18 010
ca@linkarkitektur.no
Tiltak: Sentrumsutvikling Anskaffelse: Konkurranse Sted: Storgata 26-36, Bodø Oppdragsgiver: Bodø Kommune Bruttoareal: 50 000 m2 Status: Ferdigstilt 2016 Fagområder: Urbanisme / Arkitektur / Landskap / Plan Miljøaspekt: Bærekraftig stedsutvikling, fortetting, arkitektur og funksjonsblanding, kvalitetsrike byrom