Fyrstikkbakken 14; et FutureBuilt forbildeprosjekt

Fyrstikkbakken 14
Ill.: LINK arkitektur AS
Fyrstikkbakken 14
Ill. LINK arkitektur AS
Forrige Neste

Fyrstikkbakken 14; et FutureBuilt forbildeprosjekt

Fyrstikkbakken 14 er det første kommersielle boligprosjektet som baseres på FutureBuilts miljøstrategi, kvalitet og ambisjonsnivå.

Sammen med Birk & Co planlegger LINK arkitektur boligprosjektet for 150 leiligheter, med flere smarte løsninger for fremtidens boliger og boformer. Området er nært knyttet til Hovinbyen, og flere bygg av tilsvarende størrelse finnes i nabolaget. Tomten for prosjektet er restarealer fra tidligere industri. Området har et grønt preg, og ligger nær Nordre Skøyen hovedgård og parken.

Prosjektets program harmonerer med målsetning i bl.a. byutviklingsstrategier i Oslo, «Oslo mot 2030, Smart, trygg og grønn», samt med økt fokus på nye boformer ved delingsleiligheter, økt bokvalitet, fokus på variasjon av leilighetstørrelser, sosiale aspekter ved sambruk av fellesarealer, samt ved fokus på mobilitet med gode alternativer for sykler, bildeling og redusert parkeringsbehov.

Prosjektet tar tak i eksisterende situasjon og bringer landskapet tilbake til opprinnelsen og det grønne preget ved parken. Bygningene settes med mindre fotavtrykk for å slippe lys til mellom byggene, og for å bevare og opprettholde det grønne preget i åssiden mot nordvest. Bygningenes høyde utnytter fotavtrykket for reduserte inngrep ved å bl.a. å begrense utgraving og sprengning i grunnen.

Kvalitetene videreføres og forsterkes gjennom prosjektets bærekraftige løsninger for leiligheter, dagslys, solavskjerming og materialvalg. Prosjektet tilrettelegges og prosjekteres iht. FutureBuilts miljøprogram, der det benyttes massivtre som hovedmateriale da dette bl.a. reduserer byggetid på stedet og gir høyere kvalitet gjennom produksjon under tak utenfor byggeplass, som komponenter/moduler.

BOLIGER
Prosjektet består av fire enkeltstående bygg fra 8 til 10 etasjer med varierende leilighetsstørrelser for mennesker i ulike livssituasjoner, som for eksempel yngre i etableringsfasen, eldre, søsken, venner, eller barnefamilier i skilsmisse. Leilighetene kan transformeres eller kombineres ved behov. Byggene har i utgangspunktet muligheten til lik planløsning etasje for etasje, men dette er fleksibelt og kan tilpasses et utall varianter uten at byggesystemet og konstruksjonen må endres. Unntaket er deler av 1. etasje med sosiale rom og fellesarealer. Takhagene etableres også som felles utearealer, og aktiviseres, med et lite kjøkken/grill, kjøkkenhage, og uteplasser med hagebord og beplantning. Taket er ellers dekket med Sedum for bedre fordrøyning av takvann, og det er også lagt til rette for solcellepaneler langs fasaden.

MATERIALITET OG UTFORMING
Prosjektet baserer seg på naturlige og gjenvinnbare materialer både ute og inne. Treets estetiske og bruksmessige kvaliteter, som naturlig, er viktige elementer i et godt bomiljø, slik som bygninger tradisjonelt er bygget i Norge fra langt tilbake. Fasadene er også kledd i tre, med luftet kledning med trespiler behandlet med miljøvennlige stoffer og pigmentering. Skyvbare manuelle skodder som solavskjerming på balkongene er også planlagt med trespiler. Det benyttes kun stål og metall i beslag eller nødvendige detaljer på grunn av styrke eller hensynet til slitasje og varighet. Bygningene i prosjektet er derfor planlagt bygget som massivtrekonstruksjoner uten limtre-forbindelser der dette er mulig.

Massivtre lagrer CO2 i hele livsløpet i stedet for å slippe det ut. Ved å bytte ut stål med tre, reduseres bl.a. utslippet med nesten 1 tonn CO2 pr. m3 trevirke, noe som prosjektet visualiserer gjennom sine synlige treoverflater. Prosjektets bærekonstruksjoner er også eksponert i interiøret der dette er hensiktsmessig.

Grunntanken er også minst mulig bearbeiding og etterbehandling av materialene på stedet. Treet er visuelt, skaper nærhet, og gir dette prosjektet en grunnleggende identitet og kvalitet vi kjenner fra våre hjemlige byggetradisjoner.

MILJØ
Bærekraftige løsninger i dette prosjektet er utformet og detaljert iht. FutureBuilts kvalitetsprogram. Dette innebærer bl.a.:

• Åpne overvannsystemer, lokal fordrøyning, permeabilitet

• Hybridventilasjon, godt innemiljø

• Massivtre som hovedmateriale

• Compact living og living smart-løsninger for bedre arealutnyttelse

• Solcellepaneler som tilskudd til lading av bil og sykler

• Jordvarme og innovative energiløsninger

Dette grønne prosjektet planlegger redusert bilparkering, men også elbil- og elsykkelpool med booking via egen app. Fyrstikkbakken ligger godt til rette for tilgjengelighet til kollektiv og sykkelvei. Bevaring og etablering av stedskvalitet og minst mulig inngrep i byggeprosessen har også stått sentralt i prosjektet.

Les mer om prosjektet: http://www.birkco.no/fyrstikkbakken-14

Kontaktperson

Kjetil Bakken-Engelsen
Kjetil Bakken-Engelsen Leder team Oslo, sivilarkitekt MNAL
Kontor:
Oslo
Mob:
+47 902 26 599
kjb@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg boliger Anskaffelse: Direkte anskaffelse Sted: Fyrstikkbakken 14, Oslo Oppdragsgiver: Birk & Co Bruttoareal: 12 900 m2 Status: Utarbeidelse av Rammesøknad basert på planvedtak Desember 2019 Fagområder: BIM - Bygnings Informasjons Modellering / Arkitektur / Landskap Miljøaspekt: FutureBuilt forbildeprosjekt iht. FutureBuilts kvalitetsprogram