Forus Strandpark

Forus Strandpark

I detta stadsutvecklingsuppdrag fick vi i uppdrag att utforma tre förslag på LINK i Stockholm, Stavanger resp. Köpenhamn. Med kvaliteter från de olika förslagen förväntas projektet komma igång ordentligt under 2014.

Stockholmskontorets förslag
Forus Strandpark är vårt svar på uppgiften att utveckla en stadsdel med hög arkitektonisk kvalitet, där det är gott att bo och där man inspireras till en hållbar och miljömedveten livsstil. Vi har tagit fasta på att skapa en miljö med en mångfald av gröna och urbana stadsrum och bra mötesplatser för både rekreation, naturupplevelser, aktivitet, lek, handel och kultur. Man ska kunna bo, arbeta och besöka Forus Strandpark på ett sätt som berikar individen och även platsen. Vårt arkitektoniska angreppssätt har varit att utgå från hur en helt ny och stor stadsdel ska kunna förankras på platsen och samtidigt ha en mänsklig skala. En viktig aspekt har också varit att skapa egna goda kvaliteter även en bit in i området där inte vattnet och utsikten är det självklara elementet - detta har vi löst genom ett starkt inre grönt parkstråk som skapar ett egenvärde med annan skala och kvalitet. Det ska kännas välkomnande och enkelt att vara här utifrån den enskilda individen. Vårt mål är att ge stadsdelen en robust utformning som kan utvecklas succesivt och förändras över tid. Forus Strandpark kommer att växa fram över ett antal år i takt med regionens expansion, med grundvärden om vad som gör detta till en stadsdel att trivas i genom olika skeden i livet, som den röda tråden.

Köpenhamnskontorets förslag
Projektets huvudidé är en nytolkning av Forusstranda nords stora potential med dess placering i direkt anslutning till fjorden. Den arkitektoniska idén är att öppna upp området mot väst med utplacerade gröna "kilar", som förbinder de närliggande områdena samt ger en överordnad grönstruktur som bidrar till att definiera några tvärgående bebyggelseområden. Målet har varit att skapa en plan som både ger projektområdet en urban täthet och en rekreativ karaktär, vilket är genomgående för hela området. Avsikten är att skapa en ny och attraktiv tätort med olika typologier, som var och en är tilltalande för olika befolkningsgrupper, och därmed ligger till grund för enmångfald. Det nya Forusstranda nord ger området de grönområden som det behöver och öppnar upp det mot vattnet. Lokaliseringen mellan Stavanger och Sandnes samt närheten till järnvägen gör den attraktiv både för att arbeta och bo i. 

Stavangerkontorets förslag
Vi önskar skapa en tät och urban punkt längs järnvägen som uppfattas som ett kraftcenter i området. Genom att tätbebygga minskas avstånden och de befintliga, kringliggande grönområdena kan utvidgas. Den gröna strukturen ivaratar några viktiga axlar: förbindelsen mellan det stora handelsområdet och sjön, allmänhetens tillgång till havet längs kustlinjen och förbindelserna i det stora landskapet med den biologiska mångfalden. I väst, mot järnvägen, läggs ett band av handels- och kontorslokaler. Detta skapar en buffert mot järnvägen och möjliggör höga husbyggen även på andra sidan av järnvägen. Centralt i området och ner mot havet läggs en blockstruktur som innehåller bostäder och några offentliga funktioner såsom skola och förskola. I övergången mellan stad och skog placeras punkthus mellan träden. Ner mot havet etableras ett större sammanhängande område för rekreation och aktivitet.

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Leder team Stavanger, sivilarkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Anskaffelse: Ingen valgt Sted: Stavanger Oppdragsgiver: Stavanger Kommun byplan, Madland/Tjelta Bruttoareal: 330 000 m2 Status: Parallelloppdraget utført 2013 Fagområder: Plan