Om LINK

Etikk og integritet

GDPR
Hundven-Clements Photography

Etikk og integritet

LINK arkitektur skal fremstå korrekt og ordentligt overfor alle vi møter i vår arbeidshverdag. Etiske utfordringer skal møtes med åpenhet og alle som jobber for LINK arkitektur skal føle seg trygge på at de kan søke råd og støtte for å løse etiske dilemmaer og situasjoner som kan oppstå på jobb for LINK arkitektur.

LINK arkitekturs arbeid med etikk og integritet bygger på prinsippene i UN Global Compact, ISO 26000 og retningslinjene fra Transparency International. Alle våre medarbeidere kjenner til og er pålagt å etterleve selskapets Etiske Retningslinjer. Retningslinjene beskriver gjeldende forretningsprinsipper og ønsket adferd blant ansatte og andre representanter for LINK arkitektur.

De etiske retningslinjene er vedtatt av selskapets styre, eies av konsernledelsen og skal til enhver tid gjennomsyre organisasjonen. I tillegg er verdiene, kulturen og hver enkelt medarbeiders integritet med på å sikre at LINK arkitektur er en åpen, trygg og ansvarlig leverandør, samarbeidspartner, kunde og arbeidsgiver. Grundig og kontinuerlig opplæring og holdningsskapende arbeid styrker lederes og ansattes evne til å kjenne igjen etiske problemstillinger når de oppstår, og håndtere disse i tråd med våre verdier.

Antikorrupsjon
Med mange løpende oppdrag i ulike deler av verden møter vi et mangeartet risikobilde, som kan innebære betydelig risiko for korrupsjon og påvirkningshandel. Derfor er det etablert et internt antikorrupsjonsprogram. Antikorrupsjonsprogrammet skal sikre at LINK arkitektur etterlever lover og regler, og identifiserer og håndterer korrupsjonsrisiko på en forsvarlig måte. LINK arkitekturs antikorrupsjonsprogram er forankret i de Etiske retningslinjene og bygger på internasjonalt anerkjent praksis for bekjempelse av korrupsjon, blant annet anbefalinger fra Verdensbanken og Transparency International.

Antikorrupsjonsprogrammet består av konkrete verktøy for vurdering og styring av korrupsjonsrisiko og veiledning for opptreden i situasjoner som kan sette integritet og uavhengighet på spill. Verktøyene i Antikorrupsjonsprogrammet kombinert med LINK arkitekturs kultur for ansvar, skikkelighet og ordentlighet skal bidra til etterlevelse av de etiske retningslinjene i praksis.

Varsling
Ansvarlighet er en av LINK arkitekturs kjerneverdier. En viktig del av å ta ansvar er å fange opp potensielle kritikkverdige forhold så tidlig som mulig. Våre varslingsprosedyrer gir ansatte og eksterne interessenter muligheten til å si fra om mulige kritikkverdige forhold og sikrer at slike varsler blir håndtert på en forsvarlig måte.

Det er lenket til selskapets varslingsportal her >

Compliance
Group Compliance Officer har ansvar for forvaltning av de etiske retningslinjene og varslingsprosedyrene. Compliance-funksjonen har ansvar for å drifte antikorrupsjonsprogrammet. Det innebærer blant annet å bistå med korrupsjonsrisikovurderinger av oppdrag og tredjeparter, gjennomføre tiltak og gi råd og opplæring i antikorrupsjon til alle som jobber for LINK arkitektur.

Alle som har spørsmål om etikk, integritet, uavhengighet og antikorrupsjon, eller har observert mulig brudd på LINK arkitekturs etiske retningslinjer, kan henvende seg til Compliance Officer LINK arkitektur  compliance@linkarkitektur.se eller Multiconsult Group Compliance Officer  compliance@muticonsult.no

Kritikkverdige forhold kan også meldes i bedriftens varslingsportal

Kontaktperson

Peter Mattsson Kvalitetssjef
Kontor:
Malmö
Mob:
+46 70 776 21 29
Tel:
+46 10 479 98 29