Universell utforming

Kilden barnehage
Kilden barnehage, universell utforming - foto: Hundven-Clements Photography

LINK arkitektur har gjennom flere år opparbeidet kompetanse på universell utforming, dette gjelder bl.a. for skolebygg der vi bl.a. har prosjektert skole i hht. kravsnivå 2 for tilgjengelighet for funksjonshemmede (Hetland v.g. skole, Rogaland Fylkeskommune).

Fagområdet universell uforming er en viktig del av rutiner og sjekklister i prosjekteringen og aktuelle myndighetskrav og veiledere som omfatter publikumsbygg og skolebygg spesielt er innarbeidet i disse. Vår prosjektering skal oppfylle krav i TEK, krav gitt i standarder evt. spesifisering av kravsnivå for tilgjengelighet ut over dette.

I all prosjektering følger vi i utgangspunktet gjeldende forskriftskrav, men for skoleprosjekt bør vi ha som mål å strekke oss lenger enn det forskriftskravene angir.

Prosjekteringen skal tilrettelegge for bruk for personer med ulike typer hemminger, som bevegelseshemminger, orienteringshemminger (syn, hørsel og kognitiv svikt) samt miljøhemninger (som f.eks. astma og allergi). Bygget skal være inkluderende ved at det oppfyller krav til bevegelsesfrihet, det skal være lett å orientere seg i og det skal ikke være allergifremmende. Ved å vektlegge dette fra tidlig stadium i prosjekteringen kan man finne gode løsninger uten at dette gir dyrere løsninger.

Det er mange forhold som må ivaretas for å sikre tilgjengelighet for alle, f. eks. at utforming av adkomst til bygget og kommunikasjonsveier i bygget er dimensjonert for dette. Vertikaltransport i bygget ivaretas best med personheiser som er logisk og tilgjengelig plassert i bygget.

Som prosjekterende må vi ha et bevisst valg i forhold til brukbarhet, dette gjelder f.eks. material-bruk, fargebruk, kontrastforhold, belysning og betjeningsutstyr. Skilting og nyttige tekniske innretninger må være en integrert del av bygget. I større formidlingsrom bør det tilrettelegges med elektronisk lydforsterking og lytteanlegg som hjelp for hørselshemmede. Teleslynge og / eller infrarøde systemer anbefales, avhengig av dekningsområde, krav til fleksibilitet og mulighet for overføring mellom rom.

For å oppnå gode løsninger i forhold til universell utforming er det viktig med fokus på dette i alle prosjektets faser. Prosjektet må utvikles i samarbeid med ulike representanter for brukerne for å få belyst problemstillingene og for å få input om ønskede løsninger.

There is no such thing as an average person - Daniel Tammet

Kontaktperson

Grethe Haugland Administrerende direktør, sivilarkitekt
Team:
Admin/Stab
Tel:
+47 480 95 470
Ivar Jonassen Sivilarkitekt
Team:
Bergen
Tel:
+47 932 92 837
There is no such thing as an average person - Daniel Tammet